17.06.2022 Ανάρτηση Πινάκων στο πλαίσιο της 6352/24.03.2022 Προκήρυξης για την κάλυψη θέσης Γενικού Διευθυντή

genikos.png

 

Θέμα: Ανάρτηση Πινάκων στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 6352/24-03-2022 (ΑΔΑ: 9Π1Υ46ΜΤΛΗ-4ΓΖ) «Προκήρυξης πλήρωσης θέσης Γενικού Διευθυντή κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν.2158/1993 (Α’ 109) «Εκσυγχρονισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει»

Το Διοικητικό Συμβούλιο στην 22η/16-6-2022 Συνεδρία του, κατ’ εφαρμογή των οριζομένων στην εν θέματι Προκήρυξη, κατήρτισε τον Πίνακα των Αποκλειομένων υποψηφίων από τη διαδικασία της πλήρωσης της θέσης του Γενικού Διευθυντή του Ι.Κ.Υ. και τον Πίνακα Μοριοδότησης των προς Αξιολόγηση υποψηφίων. Συνημμένα παρατίθενται οι δύο Πίνακες.
Κατά των ανωτέρω Πινάκων επιτρέπεται η υποβολή ένστασης ενώπιον του Δ.Σ. εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης αυτών (17/06/2022), δηλαδή έως και την Τετάρτη 22/6/2022, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση proedros@iky.gr, είτε με εταιρεία ταχυμεταφορών ή συστημένη επιστολή στο Ι.Κ.Υ. (Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234 Νέα Ιωνία).

O Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Μιχαήλ Κουτσιλιέρης
Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.

Μετάβαση στο περιεχόμενο