17.11.2023 Ανακοίνωση ως προς την Ανακοινοποίηση Πινάκων στο Ορθό στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 17422_5.7.2023 (ΑΔΑ: ΩΖΦΨ46ΜΤΛΗ-ΑΗΓ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σαράντα δύο (42) συμβάσεων μίσθωσης έργου.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣH ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 17422/05-07-2023 (ΑΔΑ: ΩΖΦΨ46ΜΤΛΗ-ΑΗΓ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης για τη σύναψη σαράντα δύο (42) Συμβάσεων μίσθωσης έργου για την κάλυψη των αναγκών υποστήριξης του ΙΚΥ με οικονομική επιβάρυνση από τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+.

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ: ΝΕΑ οι κάτωθι αναθεωρημένοι ως προς το ορθό πίνακες:

α) 2ος Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Επιλέξιμων υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά μοριοδότησης,

β) Οριστικός Πίνακας Μη Επιλέξιμων υποψηφίων

στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 17422/05-07-2023 (ΑΔΑ: ΩΖΦΨ46ΜΤΛΗ-ΑΗΓ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης για τη σύναψη σαράντα δύο (42) Συμβάσεων μίσθωσης έργου για την κάλυψη των αναγκών υποστήριξης του ΙΚΥ με οικονομική επιβάρυνση από τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus.

Οι επιλέξιμοι υποψήφιοι θα ακολουθήσουν τη διαδικασία της συνέντευξης και θα ειδοποιηθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοίκησης

και Οικονομικής Διαχείρισης

Αγγέλα Καποτοπούλου

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο