20.1.2023 Ανακοίνωση στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 29394/30-05-2022 (ΑΔΑ: 6ΝΓΙ46ΜΤΛΗ-ΤΞ1) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη πέντε (5) συμβάσεων μίσθωσης έργου

8951 b

 

                                                                                                                                ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 29394/30-05-2022 (ΑΔΑ: 6ΝΓΙ46ΜΤΛΗ-ΤΞ1) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη πέντε (5) συμβάσεων μίσθωσης έργου.

                                                                                                   (απόφαση της 2ης/19-1-2023 Συν. του Δ.Σ. του ΙΚΥ)

Κατόπιν  της έγκρισης του Οριστικού Πίνακα Επιλεγέντων Υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά μοριοδότησης και καμίας υποβληθείσας ένστασης επί του 1ου Προσωρινού Πίνακα Μη Επιλέξιμων υποψηφίων ανακοινώνονται οι κάτωθι πίνακες:

α)  Οριστικός Πίνακας Επιλεγέντων

β)  Οριστικός Πίνακας Μη Επιλέξιμων υποψηφίων,

στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 29394/30-05-2022 (ΑΔΑ: 6ΝΓΙ46ΜΤΛΗ-ΤΞ1) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  για για τη σύναψη πέντε (5) συμβάσεων μίσθωσης έργου για την κάλυψη των αναγκών διοικητικής υποστήριξης της Πράξης «Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες/Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5131467 που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020».

LOGO ESP

Μετάβαση στο περιεχόμενο