22.12.2023 Ανακοίνωση στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 17422/5.7.2023 (ΑΔΑ: ΩΖΦΨ46ΜΤΛΗ-ΑΗΓ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣH

στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 17422/05-07-2023 (ΑΔΑ: ΩΖΦΨ46ΜΤΛΗ-ΑΗΓ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης για τη σύναψη σαράντα δύο (42) Συμβάσεων μίσθωσης έργου για την κάλυψη των αναγκών υποστήριξης του ΙΚΥ με οικονομική επιβάρυνση από τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+.

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ: https://www.iky.gr/el/nea-iky-gr/anakoinoseis-iky-gr οι εξής πίνακες:

α) 2ος Οριστικός Πίνακας Μη Επιλέξιμων υποψηφίων

β) Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Επιλεγέντων υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά μοριοδότησης,

γ) Πίνακας Επιλαχόντων Υποψηφίων

δ) Ανακοίνωση στο πλαίσιο της υπ’αριθμ 17422_5_7_2023 Πρόσκλησης

στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 17422/05-07-2023 (ΑΔΑ: ΩΖΦΨ46ΜΤΛΗ-ΑΗΓ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης για τη σύναψη σαράντα δύο (42) Συμβάσεων μίσθωσης έργου για την κάλυψη των αναγκών υποστήριξης του ΙΚΥ με οικονομική επιβάρυνση από τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus.

Μετάβαση στο περιεχόμενο