24.3.2023 Ανακοίνωση στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ.37805/10-10-2022 (ΑΔΑ: 6ΜΔΕ46ΜΤΛΗ-ΥΕ6) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη έξι (6) συμβάσεων μίσθωσης έργου για την κάλυψη των αναγκών υποστήριξης του ΙΚΥ με οικονομική επιβάρυνση από τον πρ

11948

                                                       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ.37805/10-10-2022 (ΑΔΑ: 6ΜΔΕ46ΜΤΛΗ-ΥΕ6) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη έξι (6) συμβάσεων μίσθωσης έργου για την κάλυψη των αναγκών υποστήριξης του ΙΚΥ με οικονομική επιβάρυνση από τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+.

(απόφαση της 9ης/23-3-2023 Συν. του Δ.Σ. του ΙΚΥ)                                                                                  

Ανακοινώνονται, στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ, οι εξής συνημμένοι πίνακες:

α) Οριστικός Πίνακας Επιλέξιμων Υποψηφίων,

β) Οριστικός  Πίνακας Επιλαχόντων Υποψηφίων και

γ) Οριστικός Πίνακας Μη Επιλέξιμων Υποψηφίων,

στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ.37805/10-10-2022 (ΑΔΑ: 6ΜΔΕ46ΜΤΛΗ-ΥΕ6) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη έξι (6) συμβάσεων μίσθωσης έργου για την κάλυψη των αναγκών υποστήριξης του ΙΚΥ με οικονομική επιβάρυνση από τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+.

                                                                                 Αγγέλα Καποτοπούλου

αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοίκησης

και Οικονομικής Διαχείρισης

Μετάβαση στο περιεχόμενο