26/5/2017 – Ανακοίνωση Οριστικού Πίνακα Υποψηφιοτήτων της υπ’ αριθμ. πρωτ.1298/16-2-2017 (ΑΔΑΜ: 17PROC005810721) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ. στη 19η Συνεδρίασή του στις 16 Μαΐου 2017, ενέκρινε το υπ’ αριθμ. 2/09.05.2017 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης με τον οριστικό πίνακα υποψηφιοτήτων για την υπ’ αριθμ. 1298/16.02.2017 (ΑΔΑΜ: 17PROC005810721) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο της πράξης “Δράσεις Τεχνικής Βοήθειας Ι.Κ.Υ.” – Οριζόντια Πράξη που υλοποιείται με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο –ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους (κωδ. MIS 5002899)”.

Μετάβαση στο περιεχόμενο