25-5-2017 Ανακοίνωση διακοπής διαδικασίας σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου για την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2322/10.03.2017 (ΑΔΑΜ: 17PROC005953297) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Μετάβαση στο περιεχόμενο