29.06.2022-Οριστικοί Πίνακες Μοριοδότησης/Κατάταξης υποψηφίων και Αποκλειομένων υποψηφίων για τη θέση του Γενικού Διευθυντή του Ι.Κ.Υ.

29.6.png

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο στην 24η/28.6.2022 Έκτακτη Συνεδρία του, κατ’ εφαρμογή των οριζομένων στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 6352/24.03.2022 (ΑΔΑ: 9Π1Υ46ΜΤΛΗ-4ΓΖ) «Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Γενικού Διευθυντή κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν.2158/1993 (Α’ 109) «Εκσυγχρονισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει», κατήρτισε τους Οριστικούς Πίνακες Μοριοδότησης/Κατάταξης των προς Αξιολόγηση υποψηφίων και των Αποκλειομένων υποψηφίων, κατόπιν εξέτασης των υποβληθεισών ενστάσεων. Συνημμένα παρατίθενται οι δύο Πίνακες.

O Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Μιχαήλ Κουτσιλιέρης
Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.

Μετάβαση στο περιεχόμενο