6-7-2017 Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2321/10.03.2017 (ΑΔΑΜ: 17PROC005964889) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ. στη 25η Συνεδρίασή του στις 4 Ιουλίου 2017, ενέκρινε το υπ’ αριθμ. 1/22.06.2017 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης των προσόντων Φυσικών προσώπων για την υπ’ αριθμ. 1298/16.02.2017 (ΑΔΑΜ: 17PROC005810721) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Με βάση το πρακτικό αυτό, αναρτώνται οι προσωρινοί Πίνακες Υποψηφίων με Φθίνουσα Σειρά κατάταξης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο