7/8/2018 | Ανακοίνωση κατανομής θέσεων-πινάκων μη επιλέξιμων και απορριφθεισών αιτήσεων- Phd, 2ος κύκλος

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας»-2ος Κύκλος, σύμφωνα με την οικεία Πρόσκληση (Α.Π. 3377/ 28-03-2018), κατήρτισε (απόφαση της 30ης/1-8-2018 Συνεδρίας) την κατανομή των 700 θέσεων υποτροφιών στους επτά (7) Επιστημονικούς Κλάδους, ως ακολούθως:

 

 

Επιπροσθέτως, κατά την ανωτέρω συνεδρία, κυρώθηκαν οι Πίνακες «Μη Επιλέξιμων», «Απορριφθέντων (δεν υποβλήθηκαν σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία)» και «Απορριφθέντων (βαθμολογία κάτω από 50 μόρια)» υποψηφίων αντιστοίχως.

Τυχόν ενστάσεις, σύμφωνα με την οικεία πρόσκληση κατά του «Πίνακα Μη Επιλέξιμων Αιτήσεων», ασκούνται, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη ανάρτηση-δημοσιοποίησή του στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ, ήτοι έως τις 10-8-2018.

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ
Κυριάκος Αθανασίου

Ομότιμος Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.

 

separator.png

 

fa2a99fd7714764e5e597c0480a9332e_XL.jpg

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο