23-3-2022| Ανακοίνωση εκμίσθωσης ακινήτου (Κατάστημα) κοινωφελούς περιουσίας (Κληροδότημα «Κλέαρχου Τσουρίδη») – Προσφορές δεκτές από 23-3-2022 έως 11-4-2022.

10.2.png

 

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση εκμίσθωσης ακινήτου κοινωφελούς περιουσίας

Είδος ακινήτου: Κατάστημα πλήρως ανακαινισμένο και ανακατασκευασμένο  κατόπιν μίσθωσής του σε κατάστημα πώλησης donuts NANOU), κειμένου στην πόλη της Κομοτηνής, της ομώνυμης Δημοτικής ενότητας του Δήμου Κομοτηνής.

Όροφος: Ισόγειο (μονώροφο). Αποτελείται από ένα ενιαίο χώρο. Η κατάσταση του ακινήτου εσωτερικά και εξωτερικά είναι ιδιαιτέρως καλή και προσεγμένη, τόσο από άποψη συντήρησης, όσο και από αισθητικής πλευράς.

Επιφάνεια:  25,38 τ.μ.

Διεύθυνση: Επί των οδών Φιλίππου, Φιλικής Εταιρείας αρ. 19-21 & Πλατείας Αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου.

Περιοχή: Το κατάστημα συνορεύει βόρεια με ακάλυπτο χώρο και πέραν αυτού με την οδό Φιλίππου, ανατολικά με ακάλυπτο χώρο και πέραν αυτού με την οδό Φιλικής Εταιρείας, δυτικά εφάπτεται με όμορο μισθωμένο κατάστημα της κοινωφελούς περιουσίας, νότια με ακάλυπτο χώρο και πέραν αυτού με την πλατεία Αρχ. Χρύσανθου. Η συγκεκριμένη περιοχή, εντοπίζεται σχεδόν κεντρικά της Κομοτηνής. Πρόκειται για πλήρως ανεπτυγμένη, πυκνοδομημένη περιοχή η οποία βρίσκεται πλησίον του ιστορικού κέντρου της πόλης, συγκεντρώνοντας κυρίως εμπορικές/επαγγελματικές χρήσεις και λιγότερο χρήσης κατοικίας. Θεωρείται από τις εμπορικότερες και περισσότερο πολυσύχναστες περιοχές της Κομοτηνής. Ο οικοδομικός της ιστός, αποτελούμενος είτε από πολυώροφες οικοδομές μικτής χρήσης (διαμορφωμένος στο μεγαλύτερο μέρος του ήδη από τη δεκαετία του 1975-1985, είτε από εμπορικά καταστήματα, τα οποία στεγάζονται κυρίως σε ισόγειους χώρους κτιρίων μικτής χρήσης, παλαιότητας μεγαλύτερης των 25 ετών (αρκετά βεβαίως κτίρια έχουν κατασκευαστεί πριν το 1955) με μέση επιφάνεια 25-45 τ.μ. Αποτελεί ιδιαίτερη συνοικία της Κομοτηνής, συγκεντρώνοντας όχι μόνο πλήθος εμπορικών καταστημάτων, τραπεζικών καταστημάτων, αλλά και χώρων εστίασης και καφέ, αφού σε ελάχιστη απόσταση και δυτικώς των εκτιμώμενων επί της Πλατείας Αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου λειτουργούν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφέ κ.τ.λ) Επιπλέον, στην άμεσα περιβάλλουσα των ακινήτων υπάρχουν δημοτικά σχολεία, φροντιστήρια, καθώς και η Δημοτική Αγορά της πόλης. Η πρόσβαση στην περιοχή θεωρείται σημαντικά εύκολη. Ικανοποιητική κρίνεται η εξυπηρέτησή της από τη δημοτική αστική συγκοινωνία.

Δήμος: Κομοτηνής

Επωνυμία Κοινωφελούς Περιουσίας: Κληροδότημα «Κλέαρχου Τσουρίδη»

Επωνυμία Φορέα Διαχείρισης: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών με ποσοστό συγκυριότητας 9/16. Το υπόλοιπο 7/16 ανήκει στον κ. Κωνσταντίνο-Μιχαήλ Τσουρίδη

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.24 του Ν.4182/2013 και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Συνεδρία 5η/03.02.2022) του ΙΚΥ, το οποίο διαχειρίζεται την κοινωφελή περιουσία, δεχόμεθα έγγραφες προσφορές για την εκμίσθωση του ανωτέρω ακινήτου, το οποίο βρίσκεται στο ευρύτερο κέντρο της πόλης της Κομοτηνής, σε τμήμα του εμπορικού πυρήνα της πόλης, με τουριστικό και ιστορικό ενδιαφέρον.

Ειδικότεροι όροι:
1.    Το μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται στο ποσό των τετρακοσίων πενήντα ευρώ (450) πλέον του αναλογούντος τέλους χαρτοσήμου και είναι καταβλητέο εντός των πρώτων πέντε (5) ημερών έκαστου μηνός σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί το ΙΚΥ. Μετά την εκμίσθωση, ο μισθωτής δεν δικαιούται σε μείωση του μισθώματος.
2.    Το μίσθιο προορίζεται για επαγγελματική χρήση.
3.    Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται στα τρία (3) έτη.
4.    Κατά τη λήξη της μίσθωσης μπορεί να συμφωνηθεί η παράταση για 3 έτη με τους ίδιους ή επουσιωδώς διαφορετικούς όρους, αφού τα μέρη έλθουν σε επαφή και αποφασίσουν την παράταση ένα (1) μήνα πριν τη λήξη της υφιστάμενης ακόμα μίσθωσης.
5.    Κάθε τροποποίηση, αναμίσθωση, παράταση ή λήξη της μίσθωσης θα γίνεται με νέα συμφωνία αποδεικνυομένη με έγγραφο βεβαίας χρονολογίας.
6.    Το μίσθωμα που θα επιτευχθεί θα ισχύει για το πρώτο έτος της μίσθωσης και εφεξής θα αναπροσαρμόζεται, προσαυξανόμενο, σύμφωνα με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή των αμέσως προηγουμένων 12 μηνών, όπως καθορίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, σε καμία περίπτωση όμως δεν θα μειώνεται.
7.    Με την υπογραφή της μισθωτικής σύμβασης ο μισθωτής οφείλει να καταθέσει στο ΙΚΥ ποσό ίσο με ένα (1) μηνιαίο μίσθωμα ως εγγύηση, το οποίο θα αναπροσαρμόζεται ετησίως κατά τα ανωτέρω.
8.    Εάν ο πλειοδότης, υποψήφιος μισθωτής, δεν προσέλθει ή αρνηθεί να υπογράψει το οικείο συμφωνητικό, του επιβάλλεται χρηματική ποινή ίση με τρία (3) μηνιαία μισθώματα της προσφοράς του, σύμφωνα με την παρ.9 του αρ.24 του Ν. 4182/2013.
9.    Στην προσφορά θα αναγράφεται ότι ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση των όρων της παρούσας ανακοίνωσης, τους οποίους και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως καθώς και ότι έλαβε γνώση του ακινήτου, το οποίο είναι της πλήρους αρεσκείας του και κατάλληλο για την χρήση για την οποία το προορίζει.
10.    Απαγορεύεται η υπομίσθωση.
11.    Οι υποψήφιοι μισθωτές δύνανται να είναι πλέον του ενός. Στην περίπτωση της πιθανής αποχώρησης μισθωτή, το μίσθωμα θα εξακολουθεί να καταβάλλεται στο ακέραιο από τους υπόλοιπους μισθωτές, οι οποίοι θα ευθύνονται εις ολόκληρον.
12.    Στο ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης που θα καταρτισθεί μεταξύ των εκμισθωτή και μισθωτή/μισθωτών θα συμπεριληφθούν οι όροι και συμφωνίες που θα διέπονται από την κείμενη νομοθεσία για τις μισθώσεις.

Προσφορές με τα πλήρη στοιχεία των ενδιαφερομένων (προσωπικά, οικονομικά) και σε περίπτωση νομικών προσώπων των εκπροσώπων τους, καθώς και τυχόν εγγυητών τους, ώστε να υπάρχει ευκρινής εικόνα της ταυτότητας του υποψηφίου μισθωτή, όπως ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, τηλέφωνα, διεύθυνση επικοινωνίας, αριθμό δελτίου ταυτότητας και ΑΦΜ, θα αποστέλλονται έως και είκοσι (20) ημέρες από την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών, στην ταχυδρομική διεύθυνση:

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Τμήμα Διαχείρισης Περιουσίας)
Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41
ΤΚ 14234 – Ν. Ιωνία Αττικής
Τέλος, επισημαίνεται ότι, η σχετική ανακοίνωση εκμίσθωσης, θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, η οποία είναι αρμόδια να διαβιβάσει αυτή προς ανάρτηση στον ιστότοπο (www.gspp.gr), της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, όπου δημοσιοποιείται υποχρεωτικά επί είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες. Επίσης, θα δημοσιευθεί σε κάθε άλλη ιστοσελίδα ή έντυπη εφημερίδα που κρίνεται σκόπιμο από το ΙΚΥ.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ

Μιχαήλ Κουτσιλιέρης
Καθηγητής Ιατρικής Σχολής, Ε.Κ.Π.Α.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Μετάβαση στο περιεχόμενο