ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 2023

EUROPEAN INNOVATIVE TEACHING AWARD (ΕΙΤΑ) 2023

To Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, ως Εθνική Μονάδα Erasmus+ (ΙΚΥ-ΕΜ), ανακοινώνει την προκήρυξη του Ευρωπαϊκού Βραβείου Καινοτόμου Διδασκαλίας για το έτος 2023, η θέσπιση του οποίου έχει ως στόχο να αναδείξει τις εξαίρετες διδακτικές πρακτικές που εφαρμόζονται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ και να αναγνωρίσει το έργο των εκπαιδευτικών και των σχολείων. Το βραβείο συνεισφέρει στην ανάδειξη της αξίας της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης και στην εγκαθίδρυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης.

Καθ΄ όλη τη διάρκεια της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, το βραβείο απονέμεται σε ετήσια βάση και αφορά στους τομείς της Σχολικής και/ή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Συγκεκριμένα, απονέμονται έως τέσσερα βραβεία, ένα για καθεμία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

  • Προσχολική Εκπαίδευση
  • Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
  • Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
  • Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση [1]

Οι στόχοι του Ευρωπαϊκού Βραβείου Καινοτόμου Διδασκαλίας είναι:

  • Η αναγνώριση των επιτευγμάτων των εκπαιδευτικών και των σχολείων καθώς και η περαιτέρω προβολή του έργου τους
  • Ο εντοπισμός και η προώθηση καλών πρακτικών διδασκαλίας και μάθησης
  • Η ενθάρρυνση της αμοιβαίας ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ εκπαιδευτικού και μη εκπαιδευτικού προσωπικού σχολείων
  • Η ανάδειξη της αξίας και της συνεισφοράς του προγράμματος Erasmus+ στην συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο

To βραβείο απονέμεται σε επιτυχώς ολοκληρωμένα έργα Erasmus+, τα οποία έχουν αξιολογηθεί ως καλές πρακτικές (Best Practices) και η θεματολογία τους συνάδει με τη θεματική προτεραιότητα που ορίζεται κάθε χρόνο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ). Καθώς τα έργα Erasmus+ είναι εξ’ ορισμού επιχορηγούμενα, το βραβείο έχει συμβολική αξία και δεν προσφέρει επιπλέον χρηματικά οφέλη στους βραβευθέντες. Παρόλα ταύτα, τα βραβευμένα σχέδια με ΕΙΤΑ, θα προωθηθούν σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο ως παραδείγματα καλών πρακτικών καινοτομίας στην Εκπαίδευση.

H θεματική προτεραιότητα του Ευρωπαϊκού Βραβείου Καινοτόμου Διδασκαλίας για το 2023 είναι η εξής:

Education & Innovation (Εκπαίδευση & Καινοτομία) σε σύμπλευση με το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων

Το ΙΚΥ-ΕΜ, για την αξιολόγηση και απονομή του Βραβείου για το 2023, θα προχωρήσει σε αρχική επιλογή ελληνικών συντονιστικών σχεδίων που έχουν ξεκινήσει και ολοκληρωθεί την χρονική περίοδο 2018-2022 και διαθέτουν τα οριζόμενα χαρακτηριστικά από την ΕΕ για τη συμμετοχή τους στην αξιολογική διαδικασία (short – listing of potential awardees). Στη συνέχεια, τα υποψήφια για βράβευση σχολεία ανά κατηγορία θα αξιολογηθούν από ανεξάρτητες επιτροπές εμπειρογνωμόνων, οι οποίες θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ. Οι Επιτροπές Αξιολόγησης και Επιλογής θα ακολουθήσουν τα αξιολογικά κριτήρια και την αντίστοιχη βαθμολόγησή τους, όπως έχουν οριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με τις Ευρωπαϊκές Εθνικές Μονάδες.

Σημειώνεται ότι σχολεία που έχουν βραβευθεί στο παρελθόν δεν θεωρούνται επιλέξιμα.

Για να δείτε αναλυτικά τα κριτήρια αξιολόγησης του Βραβείου για το 2023, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Τα υποψήφια για βράβευση σχολεία σε κάθε μία από τις τέσσερις κατηγορίες για το 2023 θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ.

[1] Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που παρέχουν Αρχική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΑΕΕΚ).

Μετάβαση στο περιεχόμενο