ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ EUROPEAN INNOVATIVE TEACHING AWARD (ΕΙΤΑ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

EUROPEAN INNOVATIVE TEACHING AWARD (ΕΙΤΑ)

 

To Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, ως Εθνική Μονάδα Erasmus+, ανακοινώνει τη θέσπιση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της δημιουργίας του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης μέχρι το 2025, του Ευρωπαϊκού Βραβείου Καινοτόμου Διδασκαλίας, για να αναδείξει τις εξαίρετες διδακτικές πρακτικές που εφαρμόζονται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ και για να αναγνωρίσει το έργο των εκπαιδευτικών και των σχολείων σε εθνικό επίπεδο.

Το Βραβείο θα απονέμεται κάθε χρόνο, ξεκινώντας από το 2021, και καθόλη τη διάρκεια της Προγραμματικής Περιόδου 2021-27. Αφορά τέσσερις κατηγορίες: Προσχολική Εκπαίδευση, Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση.

Οι στόχοι του βραβείου είναι:

  • Η αναγνώριση των επιτευγμάτων των εκπαιδευτικών και των σχολείων και η προβολή του έργου τους.
  • Ο εντοπισμός και η προώθηση καλών πρακτικών διδασκαλίας και μάθησης.
  • Η προώθηση της αμοιβαίας ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ εκπαιδευτικών και προσωπικού του σχολείου.
  • Η προώθηση της προστιθέμενης αξίας για τη Σχολική Εκπαίδευση από το πρόγραμμα Erasmus+.

To βραβείο θα απονέμεται σε ολοκληρωμένα έργα Erasmus+, για κάθε μία από τις τέσσερις κατηγορίες, τα οποία θα επιλέγονται από την αντίστοιχη Εθνική Μονάδα του προγράμματος της κάθε χώρας. Το έπαθλο θα έχει συμβολική αξία και δεν θα προσφέρει επιπλέον χρηματικά οφέλη στους νικητές, καθώς τα έργα Erasmus+ βασίζονται ήδη σε επιχορηγήσεις,

Το ΙΚΥ/ΕΜΥ θα ακολουθήσει, για την αξιολόγηση και την απονομή του Ευρωπαϊκού Βραβείου Καινοτόμου Διδασκαλίας, τις κατευθυντήριες γραμμές και τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής που έχουν καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας και διαφάνειας στην υλοποίηση της διαδικασίας.

Θεματική προτεραιότητα του βραβείου για του 2021, θα είναι η εξ αποστάσεως / συνδυασμένη / υβριδική μάθηση, για να αναδειχθεί η χρήση ψηφιακών εργαλείων και διδακτικών πρακτικών εξ αποστάσεως ή άλλων μορφών συνδυασμένης μάθησης και η συμβολή τους στην αποτελεσματική και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση.

Μετάβαση στο περιεχόμενο