5/5/2017 – Ανακοίνωση Πίνακα Υποψηφιοτήτων της υπ’ αριθμ. πρωτ.1298/16-2-2017 (ΑΔΑΜ: 17PROC005810721) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ανακοίνωση Πίνακα Υποψηφιοτήτων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1298/16-2-2017 (ΑΔΑΜ: 17PROC005810721) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά την υποβολή αίτησης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο της πράξης “Δράσεις Τεχνικής Βοήθειας Ι.Κ.Υ.” – Οριζόντια Πράξη που υλοποιείται με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο –ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Ε.Π. ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020 με κωδ. MIS 5002899”.

Μετάβαση στο περιεχόμενο