Ανακοίνωση στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 13516/27-04-2023 (ΚΗΜΔΗΣ: 23PROC012575272) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών Εσωτερικού Ελεγκτή.

Στις 15-05-2023 και ώρα 14:00 στα γραφεία του Ι.Κ.Υ., Λ.Εθνικής Αντιστάσεως 41-Ν.Ιωνία, θα γίνει η διαδικασία ανοίγματος των οικονομικών προσφορών της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών Εσωτερικού Ελεγκτή με αρ.πρωτ.:13516/27-04-2023, κατά την οποία μπορούν να παρίστανται οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό (είτε οι ίδιοι, είτε εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί των).

Μετάβαση στο περιεχόμενο