Ανακοίνωση στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 13516/27-04-2023 (ΚΗΜΔΗΣ: 23PROC012575272) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών Εσωτερικού Ελεγκτή.

Στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 13516/27-04-2023 (ΚΗΜΔΗΣ: 23PROC012575272) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών Εσωτερικού Ελεγκτή, του ΙΚΥ, έγινε  σύμφωνα με την επιτροπή ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής έργων και προμηθειών, η αποσφράγιση των προσφορών, η αξιολόγηση των δικαιολογητικών η επιλογή των επιλέξιμων υποψηφίων και η κατακύρωση του τελικού αναδόχου, για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών Εσωτερικού Ελεγκτή του ΙΚΥ. Η οποία είναι η εταιρεία με την επωνυμία Leverage ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ (Συνεδρία 16η/25-05-2023).

Μετάβαση στο περιεχόμενο