Ανακοίνωση του οριστικού πίνακα υποψηφιοτήτων της υπ΄αριθμ. 380/9-1-2019 Πρόσκλησης Υποβολής αιτήσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

 της Πρόσκλησης Υποβολής αιτήσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο της πράξης «Δράσεις Τεχνικής Βοήθειας Ι.Κ.Υ.» –Οριζόντια Πράξη με κωδικό (MIS) 5002899 που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» και υλοποιείται από το ΙΚΥ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ. στη 10η Συνεδρίασή του, στις 12 Μαρτίου 2019, ενέκρινε τον οριστικό πίνακα υποψηφιοτήτων για την υπ’ αριθμ. 380/9-1-2019 (ΑΔΑ: 6ΠΟΤ4653ΠΣ-ΤΕΨ) Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων.  Με βάση το πρακτικό αυτό, αναρτάται ο Οριστικός Πίνακας αξιολογικής κατάταξης των υποψηφίων:

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Μετάβαση στο περιεχόμενο