ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ “ΛΕΩΝΙΔΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ”
2014

Συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου
17η/10-10-2013

Ο αείμνηστος Λεωνίδας Νικολαϊδης με την από 1-4-1969 ιδιόγραφη διαθήκη του κατέστησε το Ι.Κ.Υ. κληρονόμο, αρχικά επί της ψιλής κυριότητας των 60 εκατοστών ακινήτου (επί της οδού ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 30-Αθήνα), αποτελούμενου από το υπόγειο, το ισόγειο, τους Α΄ και Β΄ ορόφους.
Η διαθήκη προέβλεπε – μετά το θάνατον της συζύγου του διαθέτη – η επικαρπία των άνω ακινήτων να περιέλθει στο Ι.Κ.Υ., προς αποστολή αριστούχων και απόρων ιατρών, προς μετεκπαίδευση και υπό τον όρον επιστροφής των στην Ελλάδα, προς εξάσκηση του επαγγέλματος επί 15ετία τουλάχιστον.
Μετά το θάνατο (7-2-1992) της συζύγου του Αγγελικής Νικολαϊδη, ενώθηκε με την ψιλή κυριότητα η επικαρπία και έτσι το Ι.Κ.Υ. απέκτησε την πλήρη κυριότητα επί των 60/100 του ανωτέρω ακινήτου (βάσει της υπ’ αριθμ. 25181/97 δηλώσεως αποδοχής κληρονομιάς του συμβολαιογράφου Αθηνών Ρήγα Κωνσταντίνου Κωστόπουλου).
Στη συνέχεια έλαβε χώρα αυτούσια διανομή μετά των άλλων συγκληρονόμων και τελικά το Ι.Κ.Υ. απέκτησε την πλήρη κυριότητα τμήματος του υπογείου, ενός ισογείου καταστήματος και των Α΄ και Β΄ ορόφων του κτηρίου (βάσει της υπ’ αριθμ. 25538/98 πράξεως σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας και διανομής κτισμάτων του ιδίου ως άνω συμβολαιογράφου).
Από το ακίνητο αυτό εισπράττονται μισθώματα, με τα οποία, σύμφωνα με την επιθυμία του διαθέτη, πρέπει να χορηγούνται υποτροφίες κατά τους όρους της διαθήκης στο όνομα «Λεωνίδας Νικολαϊδης», τα οποία κατατίθενται στον υπ’ αριθμ. 296065-65 Λογ. Εθν. Τραπέζης.
Αναλυτικότερα το Ι.Κ.Υ. εισπράττει τα κατωτέρω μισθώματα από τους κ.κ.
α) Μ. Ρουμπουλάκη (μισθωτή του ισογείου καταστήματος και του Α΄ ορόφου) το μηνιαίο μίσθωμα των 2.331,00 €.
β) Γ. Τσιπόκα (μισθωτή γραφείου του Α΄ ορόφου) το μηνιαίο μίσθωμα των 155,00 €

Παρατήρηση: To ακίνητο χρήζει επισκευών τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά λόγω παλαιότητας, δεδομένου ότι παρουσιάζει εκτεταμένες φθορές. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να εκπονηθούν σχετικές μελέτες (στατική) και να εκτελεσθούν εργασίες επισκευής.

Ακολουθούν ειδικότερες επεξηγήσεις για κωδικούς αριθμούς (Κ.Α.) εσόδων ή εξόδων, που κατά την κρίση της Υπηρεσίας, είναι απαραίτητες και δεν αναλύονται στους ενσωματωμένους πίνακες του προϋπολογισμού.

Ε Σ Ο Δ Α
Κ.Α. 3410: Πρόκειται για έσοδα ενοικίων από:
α) το ισόγειο κατάστημα και Α΄ όροφο του κληροδοτήματος
2.331,00 € μηνιαίως x 12 μήνες = 27.972,00 € ετησίως.
β) το γραφείο Α΄ ορόφου του κληροδοτήματος
155,00 x 12 = 1.860,00 € ετησίως.
Σύνολο: 29.832,00 €

Κ.Α. 3511: Πρόκειται για τόκους καταθέσεων του τραπεζικού λογαριασμού όψεως της Ε.Τ.Ε.
υπ’ αριθμ. 296065-65: 1.100,00 € ενδεικτικά, σύμφωνα με τους τόκους, που
εισπράχθηκαν το έτος 2013.

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ

Κ.Α.5211: Πρόκειται για κρατήσεις υπέρ του ΜΤΠΥ ως εξής:
5211.4: 3% επί των δαπανών δημοσιεύσεων προκήρυξης και απολογισμών, εξόδων μηχανικού και νομικού, καθώς και συμβολαιογραφικών εξόδων

Κ.Α.5291: Πρόκειται για κρατήσεις φόρου υπέρ του Δημοσίου ως εξής:
20% Επί των αμοιβών ελεύθερων επαγγελματιών
8% Επί των αμοιβών προμηθευτών
3% Χαρτόσημο και 20% ΟΓΑ Χαρτοσήμου Υποτροφιών
Χαρτόσημο και ΟΓΑ Χαρτοσήμου ΜΤΠΥ

Ε Ξ Ο Δ Α
ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
Κ.Α. 2676: Πρόκειται για υποτροφίες στο εξωτερικό, για κλινική έρευνα ιατρών, χωρίς διαγωνισμό, με επιλογή
ΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΓΜΕΝΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ:
Πρόκειται:
Για ανειλημμένη δυνητική υποχρέωση μέγιστου δυνατού ύψους 500,00€ (έξοδα επιστροφής ενός υποτρόφου), που αφορά στο πρόγραμμα υποτροφιών ακαδ. έτους 2009-2010).
Για νέο εγκεκριμένο πρόγραμμα υποτροφιών ακαδ. έτους 2013-2014, για το οποίο αναμένεται η εγκριτική απόφαση διορισμού των υποτρόφων από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
Το νέο πρόγραμμα αφορά σε τρεις (3) θέσεις εξωτερικού για ένα (1) έτος (ακαδ. 2013-2014) με 1.500,00€/μήνα, συνολικού ύψους 57.000,00€ μετά των εξόδων μετάβασης και επιστροφής (1.500,00€/μήνα * 12 μήνες * 3 υποτρόφους + 3.000,00€ έξοδα μετακίνησης) και με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) ακόμη έτος, οπότε η συνολική υποχρέωση ανέρχεται σε 111.000,00€, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις από τους υποτρόφους.
Η συνολική αναληφθείσα δαπάνη για το έτος 2014 ανέρχεται σε 57.000,00€, ενώ απομένει ανειλημμένη δέσμευση για το έτος 2015 μέγιστου δυνατού ύψους 54.000,00€, η οποία θα εγγραφεί στον αντίστοιχο προϋπολογισμό.

ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ: 3 νέες υποτροφίες
Παράλληλα προτείνεται νέο πρόγραμμα (ακαδ. έτους 2014-2015) για τρεις (3) θέσεις εξωτερικού, με την ίδια διάρκεια υποτροφίας και τα ίδια στοιχεία κόστους, με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 111.000,00 €. Το δε κόστος για το έτος 2014 (μετά των εξόδων μετάβασης) ανέρχεται σε 19.500,00 € (1.500,00€/μήνα * 4 μήνες * 3 υποτρόφους + 1.500,00€ έξοδα μετάβασης). Για τα επόμενα έτη και εφόσον οι υπότροφοι εξακολουθούν να πληρούν τις προϋποθέσεις της υποτροφίας, θα υπάρξει ανειλημμένη υποχρέωση συνολικού ύψους 91.500,00 € (111.000,00 – 19-500,00), τα οποία θα εγγραφούν στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς.

ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Κ.Α. 0431: Πρόκειται για προμήθειες τραπέζης-τραπεζικά έξοδα : 100,00 €.
Κ.Α. 0851: Πρόκειται για έξοδα δημοσιεύσεων σε εφημερίδες προκήρυξης, απολογισμού, ισολογισμού και
πιθανές δαπάνες έκδοσης-εκτύπωσης προκήρυξης: 2.000,00 €.
Κ.Α.0411: Πρόκειται για πιθανά έξοδα αμοιβής εκπροσώπου δικηγόρου του Ι.Κ.Υ. (νομική υποστήριξη για τη διαχείριση των ακινήτων του κληροδοτήματος, προβλήματα με λοιπούς ιδιοκτήτες του κτηρίου κτ.λ.) καθώς και συμβολαιογράφου για την αποτίμηση της αξίας των ακινήτων του κληροδοτήματος, εκτιμώμενες συνολικά σε 4.000,00 €.
Κ.Α. 0412: Πρόκειται για πιθανά έξοδα αμοιβής μηχανικού για πιθανή απαίτηση τεχνικής έκθεσης επί της φυσικής κατάστασης των ακινήτων : 25.000,00 €
Σημειώνεται, ότι για την εκτέλεση των επεμβάσεων στο κτήριο της οδού Σωκράτους 30 απαιτούνται:
α) Έκδοση οικοδομικής άδειας (από την αρμόδια υπηρεσία Δόμησης για ¨ριζική ανακαίνιση κτιρίου¨ σύμφωνα με τον Ν.3661/2008. («Ριζική ανακαίνιση κτιρίου»),
β) Μελέτη αποτύπωσης αρχιτεκτονικών – στατικών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων
γ) Μελέτη Κ.Ε.Ν.Α.Κ. Η μελέτη Κ.Ε.Ν.Α.Κ. ή μελέτη ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου είναι αυτή που θα καθορίσει το μέγεθος και το είδος των επεμβάσεων στο κτίριο
Κ.Α. 0863: Πρόκειται για δαπάνες (αναλογία) συντήρησης-επισκευής και λειτουργικότητας κτηρίου, όπως: δαπάνη θυρωρού (μισθός), δαπάνη κοινοχρήστων χώρων (ηλεκτρικό ρεύμα διαδρόμων, δημοτικά τέλη, ΕΡΤ κτλ.), αλλά και δαπάνες για άμεσα έργα επισκευής στο ακίνητο επί της οδού Σωκράτους 30, το οποίο παρουσιάζει εκτεταμένες φθορές – λόγω παλαιότητας – στην πρόσοψη, στα κουφώματα, στις βεράντες και σε εσωτερικούς χώρους. εκτιμώμενες συνολικά σε 30.000,00 €.
Επισήμανση: Εκτιμάται, ότι τα έσοδα από το κληροδότημα δεν επαρκούν για τη συνολική ανακατασκευή των ορόφων του κτηρίου που ανήκουν στο κληροδότημα. Έτσι η κατ’ εκτίμηση προϋπολογιζόμενη δαπάνη δεν είναι εφικτό να περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες και απαραίτητες παρεμβάσεις.
Κ.Α. 0890: Πρόκειται για πιθανά μη προβλέψιμα έξοδα εκτιμώμενα σε 2.000,00 €.

ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ

Κ.Α.3311: Πρόκειται για απόδοση εσόδων από κρατήσεις υπέρ του ΜΤΠΥ ως εξής:
3311.4 : 3% επί των δαπανών δημοσιεύσεων προκήρυξης και απολογισμών, εξόδων μηχανικού και νομικού, καθώς και συμβολαιογραφικών εξόδων

Κ.Α.3391: Πρόκειται για απόδοση εσόδων από κρατήσεις φόρου υπέρ του Δημοσίου ως εξής:
20% Επί των αμοιβών ελεύθερων επαγγελματιών
8% Επί των αμοιβών προμηθευτών
3% Χαρτόσημο και 20% ΟΓΑ Χαρτοσήμου Υποτροφιών
Χαρτόσημο και ΟΓΑ Χαρτοσήμου ΜΤΠΥ

Παρατίθεται, συνημμένα, ο πίνακας προϋπολογισμού 2014 του κληροδοτήματος «Λεωνίδα Νικολαϊδη»

Μετάβαση στο περιεχόμενο