ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ “ΦΑΝΗΣ ΣΑΡΙΓΙΑΝΝΗ”
2015

Συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου
15η/26-9-2014

Ο προϋπολογισμός του έτους 2015 βασίζεται στα έσοδα από τη μίσθωση του ακινήτου του κληροδοτήματος. Η κληροδοσία, που έχει αφήσει η αείμνηστη Φανή Σαριγιάννη με την από 20-12-1962 ιδιόγραφη διαθήκη της, αποτελείται από μία ισόγεια κατοικία 90m2 επί οικοπέδου 800m2, που βρίσκεται στην Κηφισιά (Σπάρτης 16), η οποία εκμισθώνεται με μηνιαίο μίσθωμα 500,00 €, το οποίο ισχύει, κατόπιν νεώτερης συμφωνίας, από 1-4-2009.
Ο όρος της διαθήκης ορίζει: «…Εκ των χρημάτων της εκποιήσεως ή εκμισθώσεως να αποστέλλονται εις ή και περισσότεροι υπότροφοι εκλεγέντες κατόπιν διαγωνισμού διά να σπουδάσουν εις την ξένην την επιστήμην της Φυτοπαθολογίας…».
Τα έσοδα από το κληροδότημα κατατίθενται στον υπ’ αριθμό 040/486150-76 λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας.

Ακολουθούν ειδικότερες επεξηγήσεις για κωδικούς αριθμούς (Κ.Α.) εσόδων ή εξόδων, που κατά την κρίση της Υπηρεσίας, είναι απαραίτητες και δεν αναλύονται στους ενσωματωμένους πίνακες του προϋπολογισμού.

Ε Σ Ο Δ Α
Κ.Α. 3410: Πρόκειται για ενοίκια από το ακίνητο του κληροδοτήματος
500,00 € μηνιαίως x 12 μήνες = 6.000,00 € ετησίως.
Κ.Α. 3511: Πρόκειται για τόκους καταθέσεων του τραπεζικού λογαριασμού όψεως της Ε.Τ.Ε.
040/486150-76: 210,82 € (ενδεικτικά, σύμφωνα με τους τόκους που εισπράχθηκαν το
έτος 2014).

Ε Ξ Ο Δ Α
ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Κ.Α. 2676:
Πρόκειται για πρόγραμμα υποτροφιών ακαδ. έτους 2013-2014.
Το νέο πρόγραμμα αφορά σε μία (1) θέση εξωτερικού, για τρία (3) έτη, με ύψος υποτροφίας 1.500,00€/μήνα, συνολικού ύψους 36.800,00€ μετά των εξόδων μετάβασης και επιστροφής.

ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Κ.Α. 0431: Πρόκειται για προμήθειες τραπέζης-τραπεζικά έξοδα .
Κ.Α.0411: Πρόκειται για πιθανά έξοδα αμοιβής εκπροσώπου δικηγόρου του Ι.Κ.Υ. (νομική υποστήριξη για τη διαχείριση του ακινήτου του κληροδοτήματος) καθώς και συμβολαιογράφου, αν απαιτηθεί (αποτίμηση αξίας ακινήτου κτ.λ.).
Κ.Α. 0412: Πρόκειται για πιθανά έξοδα αμοιβής μηχανικού για πιθανή απαίτηση τεχνικής έκθεσης επί της φυσικής κατάστασης του ακινήτου
Κ.Α. 0899: Πρόκειται για πιθανά μη προβλέψιμα έξοδα
Κ.Α. 0264: Πρόκειται για έξοδα μικτών αμοιβών εξεταστικών επιτροπών διεξαγωγής νέου διαγωνισμού. Κ.Α. 0268.1: Πρόκειται για έξοδα μικτής αμοιβής γραμματέα εξετάσεων κατά τη διεξαγωγή νέου διαγωνισμού.
Κ.Α. 0863: Πρόκειται για δαπάνες συντήρησης και λειτουργικότητας κτηρίου, αλλά και δαπάνες για άμεσα έργα επισκευής στο ακίνητο επί της οδού Σπάρτης 16, που προκύπτουν λόγω παλαιότητας .
Κ.Α. 0552.2: Πρόκειται για εργοδοτικές εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς φορείς (ΤΕΑΔΥ) αμοιβών εξεταστικών επιτροπών .
Κ.Α. 0552.3: Πρόκειται για εργοδοτικές εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς φορείς (ΟΠΑΔ) αμοιβών εξεταστικών επιτροπών .
Κ.Α. 0911 : Πρόκειται για υποχρεώσεις προς το Ελληνικό Δημόσιο που προκύπτουν από τον ΕΝΦΙΑ και από την ετήσια δήλωση εισοδήματος για τα εισπραττόμενα ενοίκια

Παρατίθεται, συνημμένα, ο πίνακας προϋπολογισμού 2015.

Μετάβαση στο περιεχόμενο