ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΦΑΝΗΣ ΣΑΡΙΓΙΑΝΝΗ»

Ο προϋπολογισμός του έτους 2016 βασίζεται στα έσοδα από τη μίσθωση του ακινήτου του κληροδοτήματος. Η κληροδοσία, που έχει αφήσει η αείμνηστη Φανή Σαριγιάννη με την από 20-12-1962 ιδιόγραφη διαθήκη της, αποτελείται από μία ισόγεια κατοικία 90m2 επί οικοπέδου 800m2, που βρίσκεται στην Κηφισιά (Σπάρτης 16), η οποία εκμισθώνεται με μηνιαίο μίσθωμα 500,00 €.
Ο όρος της διαθήκης ορίζει: «…Εκ των χρημάτων της εκποιήσεως ή εκμισθώσεως να αποστέλλονται εις ή και περισσότεροι υπότροφοι εκλεγέντες κατόπιν διαγωνισμού διά να σπουδάσουν εις την ξένην την επιστήμην της Φυτοπαθολογίας…». Σύμφωνα με την 3η/12-2-2013 Συνεδρία του Ι.Κ.Υ. στην προκήρυξη των υποτροφιών, με διευκρινιστική παραπομπή, θα γίνεται αποσαφήνιση του αντικειμένου της Φυτοπαθολογίας.
Τα έσοδα από το κληροδότημα κατατίθενται στον υπ’ αριθμό 040/486150-76 λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας.

Ακολουθούν ειδικότερες επεξηγήσεις για κωδικούς αριθμούς (Κ.Α.) εσόδων ή εξόδων, που κατά την κρίση της Υπηρεσίας, είναι απαραίτητες και δεν αναλύονται στους ενσωματωμένους πίνακες του προϋπολογισμού.

Ε Σ Ο Δ Α
Κ.Α. 3410: Πρόκειται για ενοίκια από το ακίνητο του κληροδοτήματος
500,00 € μηνιαίως x 12 μήνες = 6.000,00 € ετησίως.
Κ.Α. 3511: Πρόκειται για τόκους καταθέσεων του τραπεζικού λογαριασμού όψεως 040/486150-76 που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα .

Ε Ξ Ο Δ Α
ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Κ.Α. 2676:
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2016-2017 συνολικού προϋπολογισμού 55.000,00 € για 3 έτη .
Ειδικότερα για το 2016 προϋπολογίζεται δαπάνη 19.000,00€.

ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Κ.Α. 0431: Πρόκειται για προμήθειες τραπέζης-τραπεζικά έξοδα .
Κ.Α.0411: Πρόκειται για πιθανά έξοδα αμοιβής εκπροσώπου δικηγόρου του Ι.Κ.Υ. (νομική υποστήριξη για τη διαχείριση του ακινήτου του κληροδοτήματος) καθώς και συμβολαιογράφου, αν απαιτηθεί (αποτίμηση αξίας ακινήτου κτ.λ.).
Κ.Α. 0412: Πρόκειται για πιθανά έξοδα αμοιβής μηχανικού για πιθανή απαίτηση τεχνικής έκθεσης επί της φυσικής κατάστασης του ακινήτου
Κ.Α. 0899: Πρόκειται για απρόβλεπτες δαπάνες
Κ.Α. 0264: Πρόκειται για έξοδα αμοιβών εξεταστικών επιτροπών διεξαγωγής διαγωνισμού
. Κ.Α. 0268.1: Πρόκειται για έξοδα αμοιβής γραμματέα εξετάσεων κατά τη διεξαγωγή του διαγωνισμού.
Κ.Α. 0863: Πρόκειται για δαπάνες συντήρησης και λειτουργικότητας κτηρίου, αλλά και δαπάνες για άμεσα έργα επισκευής στο ακίνητο επί της οδού Σπάρτης 16, που προκύπτουν λόγω παλαιότητας .
Κ.Α. 0552.2,3: Πρόκειται για εργοδοτικές εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς φορείς αμοιβών εξεταστικών επιτροπών .
Κ.Α. 0911 : Πρόκειται για υποχρεώσεις φόρων ακινήτων προς το Ελληνικό Δημόσιο ( ΕΝΦΙΑ)
Παρατίθεται, συνημμένα, ο πίνακας προϋπολογισμού 2016.
Αθήνα, 2/10/2015

Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης

Φώτιος Κ. Αθανασόπουλος

Μετάβαση στο περιεχόμενο