ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ “ΝΙΚ. Δ. ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ”
2014

Συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου
17η/10-10-2013

Ο Νικόλαος Χρυσοβέργης, που απεβίωσε στην Κωνσταντινούπολη το 1936, με την από 31-8-1936 διαθήκη του κατέστησε ως κληρονόμους του την Ακαδημία Αθηνών (για το ποσό των 500.000 δρχ.) και τον ανιψιό του Π. Δουβαλετέλη (για το ποσό των 10.000 λιρών στερλινών). Όρισε δε ότι η υπόλοιπη περιουσία (εκτός μερικών μικρών κληροδοτημάτων) να διατεθεί, όπως ήθελε αποφασίσει μία επιτροπή, που θα αποτελείτο από τους Προέδρους Αρείου Πάγου, Συμβουλίου Επικρατείας και λοιπούς αναφερόμενους στη διαθήκη αξιωματούχους.
Η Επιτροπή αυτή συνήλθε το 1952 και με το από 16-4-1952 πρακτικό της : «…αποφάσισε ομοφώνως, όπως το κατά την διαθήκην περί ου πρόκειται υπόλοιπον διατεθή υπέρ του νομικού προσώπου Δημ. Δικαίου υπό την επωνυμίαν “Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών” (Νόμος 1825-1951 “περί συστάσεως Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών” (Εφ. Κυβ. 150-1951), ως ετροποποιήθη και συνεπληρώθη διά του Ν. 1859-1951) και προς θεραπείαν των κατά νόμον σκοπών αυτού, οίτινες αποβλέπουσι να καταστήσωσιν οικονομικώς δυνατήν την εκπαίδευσιν νέων εχόντων πνευματικά και ηθικά προσόντα στερουμένων όμως των αναγκαίων διά τας σπουδάς των οικονομικών μέσων. Η τοιαύτη διάθεσις γίνεται υπό τους εξής δύο όρους :
1) Αι υποτροφίαι αι χορηγούμεναι εκ του περί ου πρόκειται ποσού θα φέρωσι το όνομα “υποτροφίαι Νικ. Δ. Χρυσοβέργη” κατά την ρητήν βούλησιν του διαθέτου. 2) Οσάκις διατίθενται υποτροφίαι δια σπουδάς ανωτάτης εκπαιδεύσεως, θα έδη να προτιμώνται σπουδασταί, οίτινες πρόκειται να ασχοληθώσι με σπουδάς επιστημών μη παρεχουσών την δυνατότητα επαγγελματικής χρησιμοποιήσεως των επιστημονικών γνώσεων, ως είναι ενδεικτικώς, η Ανατομία, Φυσιολογία, η παθολογική ανατομία, η αστρονομία, ζωολογία, Μαθηματικά κλπ…».
Το Ι.Κ.Υ. αποδέχθηκε το κληροδότημα με την υπ’ αριθμ. 579/8-9-1952 έκθεση του Πρωτοδικείου Αθηνών, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ. κατά τη ΣΤ΄ Συνεδρία της 27ης Ιουνίου 1952
Εν τω μεταξύ, ύστερα από μακροχρόνιο δικαστικό αγώνα, αναγνωρίσθηκε ως συγκληρονόμος με το Ι.Κ.Υ. κατά το ¼ και η σύζυγος του διαθέτη Μαίρη χήρα Νικ. Χρυσοβέργη, σύζυγος Αλεξάνδρου Ζωγράφου.
Όσον αφορά την περιουσία που περιήλθε στο Ι.Κ.Υ. αναφέρεται ότι με κεφάλαια της κληρονομιάς του Νικ. Χρυσοβέργη το έτος 1956 το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) αγόρασε το επί της οδού Λυσικράτους 14 κτήριο (αξία τιμήματος 867.900 δραχμές) με το υπ’ αριθμ. 744/28-7-1956 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών κ. Βασιλείου Ι. Σακαρέλλου, στο οποίο στεγάζονταν έως το 2006 οι Υπηρεσίες του Ι.Κ.Υ. και σήμερα στεγάζεται μέρος των υποτροφιών (αρχείο) του Ι.Κ.Υ.
Το εν λόγω κτήριο έχει χαρακτηρισθεί διατηρητέο και χρήζει επισκευών. H Διοίκηση των μελετών και η εκτέλεση των έργων για την αποκατάσταση των ζημιών του κτηρίου έχει ανατεθεί – με την αριθμ. Φ.473/2058/74421/ΣΤ3/15-7-2003 απόφαση του Υπουργού Παιδείας – στη Διεύθυνση Εφαρμογών Εκπαιδευτικών Σχεδίων, ενώ μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί οι απαιτούμενες στατικές μελέτες από το Υπουργείο Πολιτισμού (Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Αττικής και Νήσων) και εκκρεμεί η έγκριση των αρχιτεκτονικών μελετών αποκατάστασης του διάκοσμου.
Σημειώνεται, ότι η διαδικασία της μελέτης της πλήρους αποκατάστασης του έργου βρίσκεται σε εξέλιξη και έγκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Εφαρμογών Εκπαιδευτικών Σχεδίων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την ανωτέρω υπουργική απόφαση.

Ο προϋπολογισμός του έτους 2014 βασίζεται στα έσοδα από την υπόλοιπη καταληφθείσα στο Ι.Κ.Υ. κληρονομιά του αποβιώσαντος το 1936 Νικολάου Χρυσοβέργη, η οποία αποτελείται (εκτός από ορισμένα μετρητά και τίτλους) από δύο ακίνητα, που βρίσκονται το ένα στο Βερολίνο (πρώην δυτικό) και το άλλο στη Βιέννη.

i. Το ακίνητο του Βερολίνου ανήκει κατά 75% στο Κληροδότημα. Το κτήριο βρίσκεται στην οδό Kaiserdamm/Stulpnagelstr 2 και η διαχείρισή του έχει ανατεθεί στην Εταιρία Ακινήτων Walter Adolph Immobilien και μέσω του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας διαβιβάζονται στο Ι.Κ.Υ. εκκαθαριστικοί λογαριασμοί εσόδων, καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά για την αποστολή του εμβάσματος.
Τα μισθώματα του ακινήτου κατατίθενται στο λογαριασμό όψεως της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας, τα οποία κατά το έτος 2013 (έως 16/9/2013) ανέρχονται στο ποσό των 97.504,06 € (24.632,53 € Δ΄ τριμήνου 2012 + 36.567,36 Α΄ τριμήνου 2013 +36.312,17 Β΄ τριμήνου 2013).
Εκτιμάται, ότι εφόσον πραγματοποιηθούν εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης, ύψους 1.250.000,00€, το κόστος που αναλογεί στο Ι.Κ.Υ. θα ανέλθει στο ποσό των 930.000,00€. Γι’ αυτό τον λόγο, κατά την κατάρτιση του παρόντος προϋπολογισμού, υπολογίζεται να συμπεριλαμβάνεται το ανωτέρω ποσό στο διαθέσιμο χρηματικό υπόλοιπο.

ii. Το ακίνητο της Βιέννης, το οποίο ευρίσκεται στην οδό Gartengasse-6, ανήκει κατά 75% (120/160) στο Κληροδότημα. Το υπόλοιπο 25% (40/160) έχει κατανεμηθεί στα εξής μερίδια:
α) Μ. Χρυσοβέργη 18% (29/160), η διαχείριση του οποίου γίνεται από τον κ. Ruckenbauer, Επίτροπο Απόντων.
β) Rast & Rast DG 7% (11/160)
Το ακίνητο αποφέρει έσοδα από εκμίσθωσή του, η διαχείριση του οποίου έχει ανατεθεί στην Εταιρία Ακινήτων Weselsky.
Σύμφωνα, με την από 16/7/2013 ενημέρωση της εταιρείας τα έσοδα από μισθώματα για την περίοδο από 1/1/2013 έως και 30/6/2013 ανέρχονται σε 8.294,84 €.
Το ακίνητο είναι παλαιό και χρήζει επισκευών.
Ενδεικτικά αναφέρεται, ότι εκτιμάται κόστος ενεργειακής αναβάθμισης του κτηρίου ύψους 800.000,00€, προκειμένου να αυξηθεί η εμπορική αξία του. Ωστόσο, έχοντας υπόψη το αποθεματικό, προϋπολογίζεται ενδεικτικά πιθανή δαπάνη ύψους 20.000,00 € .

Τα μισθώματα των ανωτέρω ακινήτων του κληροδοτήματος έχει ορισθεί να κατατίθενται στο λογαριασμό όψεως 040/485864-67 της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας.
Επίσης, στην ίδια τράπεζα τηρείται και ο λογαριασμός 040/532701-63 προθεσμιακής κατάθεσης.

iii. Tο Κληροδότημα, επίσης, έχει χαρτοφυλάκιο α) 1.291 μετοχές Ε.Τ.Ε. μετά τη συμμετοχή του κληροδοτήματος στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Ε.Τ.Ε στις 13/6/2013 ( οι 2.372 μετοχές διαμορφώθηκαν σε 237, διατηρώντας την αξία τους, ενώ αγοράστηκαν 527 νέες (237×2,2 συντελεστής), με αξία αγοράς 2.260,83 €) και β) 1.046 μετοχές Τράπεζας Ελλάδος μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου για τις μετοχές της Τράπεζας Ελλάδας από 837 σε 1.046 τεμάχια που πιστώθηκαν στη μερίδα στις 9-7-2008.

Πέραν των ανωτέρω ακινήτων, δεν υπάρχει κανένα άλλο περιουσιακό στοιχείο, είτε σε μετρητά, είτε σε μετοχές ή οτιδήποτε άλλο.

Ακολουθούν ειδικότερες επεξηγήσεις για κωδικούς αριθμούς (Κ.Α.) εσόδων ή εξόδων, που κατά την κρίση της Υπηρεσίας, είναι απαραίτητες και δεν αναλύονται στους ενσωματωμένους πίνακες του προϋπολογισμού.
Ε Σ Ο Δ Α

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
Κ.Α. 3410: Πρόκειται για έσοδα από ενοίκια των ακινήτων Βερολίνου (145.248,68 €) και Βιέννης (10.294,84 €), τα οποία εκτιμώνται ενδεικτικά, σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία του έτους 2013.

Κ.Α. 3511: Πρόκειται για τόκους καταθέσεων των τραπεζικών λογαριασμών Ε.Τ.Ε., οι οποίοι εκτιμώνται ενδεικτικά σύμφωνα με τους τόκους του 2013.
Αναλυτικά:
3511.1 α) Λογαριασμού όψεως 040/48586467 : 7.615,80 €
3511.2 β) Προθεσμιακού λογαριασμού 040/532701-63: 2.600,00 €
Κ.Α. 3523: Πρόκειται για μερίσματα χρεογράφων, τα οποία εκτιμώνται ενδεικτικά σύμφωνα με μερίσματα που προέκυψαν το έτος 2013.
Αναλυτικά:
3523.1: Μερίσματος (από 1.291 μετοχές) Ε.Τ.Ε : Δεν ανακοινώθηκε μέρισμα από την Ε.Τ.Ε. για το έτος 2013
3523.2: Μερίσματος (από 1.046 μετοχές) Τράπεζας της Ελλάδας: 500,00 €
(Ανακοινώθηκε 14/3/2013 μέρισμα από την Ε.Τ.Ε. για το έτος 2013, ύψους 421,75 )
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ

Κ.Α.5211: Πρόκειται για κρατήσεις υπέρ του ΜΤΠΥ ως εξής:
5211.2 : 2% επί των αμοιβών καθηγητών εξεταστών, γραμματέων, και εξόδων μετακίνησης υπαλλήλων και μη υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή
5211.4: 3% επί των δαπανών δημοσιεύσεων προκήρυξης και απολογισμών, εξόδων μετάφρασης και νομικών και συμβολαιογραφικών εξόδων
Κ.Α.5261: Πρόκειται για κρατήσεις υπέρ του ΤΕΑΔΥ ως εξής:
2% επί των αμοιβών καθηγητών εξεταστών και γραμματέων

Κ.Α.5291.3: Πρόκειται για κρατήσεις για Υγειονομική Περίθαλψη ως εξής:
2,5% επί των αμοιβών καθηγητών εξεταστών και γραμματέων

Κ.Α.5291: Πρόκειται για κρατήσεις φόρου υπέρ του Δημοσίου ως εξής:
5291.6: 20% Επί των αμοιβών ελεύθερων επαγγελματιών και
Φόρος επί των αμοιβών καθηγητών εξεταστών και γραμματέων
5291.7: 8% Επί των αμοιβών προμηθευτών
5291.8: Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ Χαρτοσήμου Υποτροφιών 20%
5291.2: Χαρτόσημο 2% και ΟΓΑ Χαρτοσήμου ΜΤΠΥ 20%

Ε Ξ Ο Δ Α

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

⦁ Υποτροφίες εν ενεργεία (παλαιοί υπότροφοι): 2.300,00 €

Δαπάνες λήξης προγράμματος υποτροφιών (2009-2010)

2676: Εξωτερικού
1 υπότροφος *500, 00 € έξοδα επιστροφής στην Ελλάδα

2675: Εσωτερικού
1υπότροφος *1800,00 € υπόλοιπο υποτροφίας

⦁ Υποτροφίες υπό έγκριση (νέοι υπότροφοι) :240.900,00 €

Πρόκειται για το πρόγραμμα προκήρυξης υποτροφιών (2012-2013) τριετούς διάρκειας, το οποίο βρίσκεται σε στάδιο αναμονής της εγκριτικής υπουργικής απόφασης διορισμού των υποτρόφων.
Αφορά σε 3 θέσεις εξωτερικού με ύψος τροφείων 1.500,00 €/μήνα και 9 θέσεις εσωτερικού με ύψος τροφείων 450 €/μήνα με μέγιστη διάρκεια τα τρία έτη, και για τα δύο προγράμματα, ώστε η συνολική δαπάνη (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων μετάβασης και επιστροφής για το εξωτερικό) για τα τρία (3) ακαδημαϊκά έτη: 2012-2013, 2013-2014 και 2014-2015 να ανέρχεται δυνητικά στο ύψος των 310.800,00 €. Το δε κόστος για το έτος 2014 ανέρχεται σε 240.900,00 € (127.500,00 € εξωτερικού και 113.400,00 € εσωτερικού, περιλαμβάνοντας δαπάνες ετών 2012,2013) καθώς δεν έχει γίνει ακόμη η έναρξη των υποτροφιών, επειδή δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες της τελικής έγκρισης διορισμού των υποτρόφων από τον Υπουργό Οικονομικών. Η δε ανειλημμένη δέσμευση προς εκτέλεση και ολοκλήρωση του προγράμματος ανέρχεται σε 69.000,00 €

Ανάλυση:

2676: Εξωτερικού
Προϋπολογισμού 2014 : 127.500,00 €
3 υπότροφοι *1500,00 μηνιαίως* 28 μήνες (9ος2012-12ος2014)+1500,00 έξοδα μετάβασης

Ανειλημμένη δέσμευση για έτος 2015 : 37.500,00 €
3 υπότροφοι *1500,00 μηνιαίως* 8 μήνες (1ος2015-8ος215)+1500,00 έξοδα επιστροφής

Συνολικό κόστος: 165.000,00 €

2675: Εσωτερικού
Προϋπολογισμού 2014 : 113.400,00€
9 υπότροφοι *450μηνιαίως* 28μηνες (9ος2012-12ος2014)

Ανειλημμένη δέσμευση για έτος 2015 : 32.400,00
9 υπότροφοι *450μηνιαίως* 8 μήνες (1ος2015-8ος2015)

Συνολικό κόστος: 145.800,00

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Το νέο πρόγραμμα που προτείνεται για τα ακαδημαϊκά έτη 2013-2014, 2014-2015 και 2015-2016 αφορά σε 9 θέσεις (3 θέσεις εξωτερικού και 6 θέσεις εσωτερικού), συνολικού ύψους (για τα τρία (3) έτη και συμπεριλαμβανομένων των εξόδων μετάβασης και επιστροφής) 262.200,00 €. Το δε κόστος για το έτος 2014 ανέρχεται σε 116.700,00 € (73.500,00 € εξωτερικού και 43.200,00 € εσωτερικού). Η δε ανειλημμένη δέσμευση προς εκτέλεση και ολοκλήρωση του προγράμματος ανέρχεται σε 145.500,00 €.

Ανάλυση:

2676: Εξωτερικού
Προϋπολογισμού 2014 : 73.500,00 €
3 υπότροφοι *1500,00 μηνιαίως* 16 μήνες (9ος2013-12ος2014)+1500,00 έξοδα μετάβασης

Ανειλημμένη δέσμευση για έτη 2015,2016 : 91.500,00
3 υπότροφοι *1500,00 μηνιαίως* 20 μήνες (1ος2015-8ος2016)+1500,00 έξοδα επιστροφής

Συνολικό κόστος: 165.000,00

2675: Εσωτερικού
Προϋπολογισμού 2014 : 43.200,00€
6 υπότροφοι *450 μηνιαίως* 16 μήνες (9ος2013-12ος2014)

Ανειλημμένη δέσμευση για έτη 2015, 2016 : 54.000,00
6 υπότροφοι *450 μηνιαίως* 20 μήνες (1ος2015-8ος2016)

Συνολικό κόστος: 97.200,00

ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΠΡΟΒΛΕΨΙΜΕΣ& ΠΙΘΑΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ)
Κ.Α. 0431: Πρόκειται για προμήθειες τραπέζης-τραπεζικά έξοδα και φύλακτρα τίτλων
Κ.Α. 0851: Πρόκειται για έξοδα δημοσιεύσεων σε εφημερίδες απολογισμού, ισολογισμού
και προκήρυξης – εκτύπωση προκήρυξης
Κ.Α. 073.1: Πρόκειται για υπολογισμό πιθανών οδοιπορικών εξόδων έως 2 εκπροσώπων διοίκησης στο Βερολίνο και στη Βιέννη 2.000,00 € συνολικά
Κ.Α. 0732: Πρόκειται για υπολογισμό πιθανών ημερήσιων αποζημιώσεων έως 3 εκπροσώπων διοίκησης στο Βερολίνο και στη Βιέννη 2.000,00 €.
Κ.Α.0739: Πρόκειται για υπολογισμό πιθανών άλλων εξόδων ταξιδίων αλλοδαπής, όπως δαπάνες διαμονής έως 2 εκπροσώπων διοίκησης. Υπολογίζεται για κόστος ξενοδοχείου με τρεις διανυκτερεύσεις (κόστους 150 € περίπου η καθεμία) σε 1.800,00 €.
Κ.Α. 078.1: Πρόκειται για υπολογισμό πιθανών οδοιπορικών εξόδων (δικηγόρου) στο Βερολίνο και στη Βιέννη 1.000,00 € συνολικά
Κ.Α. 0782: Πρόκειται για υπολογισμό πιθανών ημερήσιων αποζημιώσεων ενός (1) ατόμου (δικηγόρου) στο
Βερολίνο και στη Βιέννη 500,00 € αντίστοιχα.
Κ.Α.0789: Πρόκειται για υπολογισμό πιθανών άλλων εξόδων ταξιδίων αλλοδαπής, όπως δαπάνες ξενοδοχείου ενός (1) ατόμου (δικηγόρου). Έτσι 6 (3+3) διανυκτερεύσεις x 150 € = 900,00 €.
Κ.Α.0771: Πρόκειται για υπολογισμό πιθανών οδοιπορικών εξόδων δύο (2) ατόμων (καθηγητών – εξεταστών) από Περιφερειακό ΑΕΙ-ΤΕΙ στην Αθήνα για συμμετοχή τους σε εξεταστικές επιτροπές του νέου διαγωνισμού : 2.000,00 €
Κ.Α. 0772: Πρόκειται για υπολογισμό πιθανών ημερήσιων αποζημιώσεων δύο (2) ατόμων (καθηγητών – εξεταστών) από Περιφερειακό ΑΕΙ-ΤΕΙ στην Αθήνα για συμμετοχή τους σε εξεταστικές επιτροπές του νέου διαγωνισμού: 500,00 €
Κ.Α.0779: Πρόκειται για υπολογισμό πιθανών άλλων εξόδων ταξιδίων ημεδαπής, όπως δαπάνες ξενοδοχείου πέντε ατόμων (5) (καθηγητών – εξεταστών) από Περιφερειακό ΑΕΙ-ΤΕΙ στην Αθήνα για συμμετοχή τους σε εξεταστικές επιτροπές του νέου διαγωνισμού. Έτσι 10 (2 διανυκτερεύσεις x 5 άτομα x 55 € = 5.500,00 €.
Κ.Α.0411: Πρόκειται για πιθανές αμοιβές δικηγόρων (νομική υποστήριξη για τη διαχείριση του κληροδοτήματος) και συμβολαιογράφου εκτιμώμενες συνολικά σε 5.000,00 €.
Κ.Α. 0412: Πρόκειται για πιθανές αμοιβές μηχανικών (μελέτη /αυτοψία προκειμένου για την εκτίμηση της κατάστασης και αξίας των ακινήτων) εκτιμώμενες συνολικά σε 5.000,00 €.
Κ.Α. 0417: Πρόκειται για έξοδα μετάφρασης αλληλογραφίας με Βερολίνο και Βιέννη εκτιμώμενα σε 1.000,00 €.
Κ.Α. 0264: Πρόκειται για έξοδα αμοιβών εξεταστικών επιτροπών διεξαγωγής νέου διαγωνισμού εκτιμώμενα σε 5.000,00 € περίπου για τη διεξαγωγή νέου διαγωνισμού (21 εξεταστές x 200,64 μεικτή αμοιβή). Σημειώνεται, ότι ο προϋπολογισμός αυτής της δαπάνης έγινε, σύμφωνα με το χρηματικό ποσό που περιλαμβάνεται στην τροποποίηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2009.
Κ.Α.02681: Πρόκειται για αμοιβές γραμματέων εξετάσεων διεξαγωγής νέου διαγωνισμού εκτιμώμενα σε 400,00 € για τη διεξαγωγή νέου διαγωνισμού, που θα είναι επιφορτισμένοι με όλη τη διοικητική εργασία για την προετοιμασία και εκτέλεση του διαγωνισμού
Κ.Α. 0863: Πρόκειται για πιθανές δαπάνες συντήρησης κτηρίου Βιέννης που λόγω παλαιότητας εκτιμώνται σε 20.000,00 €.
Κ.Α.0890: Πρόκειται για πιθανά μη προβλέψιμα έξοδα εκτιμώμενα σε 4.000,00 €.

Αιτιολόγηση δαπανών: Οι παραπάνω δαπάνες για πιθανές μετακινήσεις εκπροσώπων της διοίκησης του Ι.Κ.Υ., όπως και οι υπόλοιπες δαπάνες που αναφέρονται στον προϋπολογισμό για μετακινήσεις και αμοιβές δικηγόρου στο εξωτερικό, καθώς και οι αμοιβές συμβολαιογράφου και μηχανικού εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του κληροδοτήματος, καθότι απαιτείται η πρόσληψη μιας πλήρης εικόνας της κατάστασης των ακινήτων αυτών, των οποίων η παλαιότητα αγγίζει τα 98 έτη για το ακίνητο του Βερολίνου και τα 132 έτη για το ακίνητο της Βιέννης. Η εργασία αυτή είναι πολύπλοκη και σύνθετη και συμπεριλαμβάνει μελέτη από ειδικούς, προκειμένου να επανεκτιμηθούν και να διασταυρωθούν οι αντικειμενικές αξίες, να ανακαινισθούν τα ακίνητα, να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την εναρμόνισή τους με τους κανονισμούς Energy Saving Ordinance EnEV 2009. Λόγω της αποστάσεως και των απρόβλεπτων καταστάσεων που πιθανόν να προκύψουν απαιτείται να προβλεφθούν στον προϋπολογισμό σχετικά έξοδα.

ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ
Κ.Α.3311: Πρόκειται για απόδοση εσόδων από κρατήσεις υπέρ του ΜΤΠΥ ως εξής:
3311.2: 2% επί των : αμοιβών καθηγητών εξεταστών, γραμματέων, και εξόδων μετακίνησης υπαλλήλων και μη υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή
3311.4: 3% επί των δαπανών: δημοσιεύσεων προκήρυξης και απολογισμών, εξόδων μετάφρασης και νομικών και συμβολαιογραφικών εξόδων

Κ.Α.3361: Πρόκειται για απόδοση εσόδων από κρατήσεις υπέρ του ΤΕΑΔΥ ως εξής:
2% επί των : αμοιβών καθηγητών εξεταστών και γραμματέων

Κ.Α.3391.3: Πρόκειται για απόδοση εσόδων από κρατήσεις για Υγειονομική Περίθαλψη ως εξής:
2,5% επί των : αμοιβών καθηγητών εξεταστών και γραμματέων

Κ.Α.3391: Πρόκειται για απόδοση εσόδων από κρατήσεις φόρου υπέρ του Δημοσίου ως εξής:
3391.6: 20% Επί των αμοιβών ελεύθερων επαγγελματιών και
Φόρος επί των αμοιβών καθηγητών εξεταστών και γραμματέων
3391.7: 8% Επί των αμοιβών προμηθευτών
3391.8: Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ Χαρτοσήμου Υποτροφιών 20%
3391.2: Χαρτόσημο 2% και ΟΓΑ Χαρτοσήμου ΜΤΠΥ 20%

Παρατίθεται, συνημμένα, ο πίνακας προϋπολογισμού 2014 του κληροδοτήματος «Νικ. Δ. Χρυσοβέργη».

Μετάβαση στο περιεχόμενο