ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ “ΝΙΚ. Δ. ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ”
2015

Συνεδρία Διοικητικού Συμβουλίου
15η/26-9-2014

Ο προϋπολογισμός του έτους 2015 βασίζεται στα έσοδα από την υπόλοιπη καταληφθείσα στο Ι.Κ.Υ. κληρονομιά του αποβιώσαντος το 1936 Νικολάου Χρυσοβέργη, η οποία αποτελείται (εκτός από ορισμένα μετρητά και τίτλους) από δύο ακίνητα, που βρίσκονται το ένα στο Βερολίνο (πρώην δυτικό) και το άλλο στη Βιέννη.

i. Το ακίνητο του Βερολίνου ανήκει κατά 75% στο Κληροδότημα. Το κτήριο βρίσκεται στην οδό Kaiserdamm/Stulpnagelstr 2 και η διαχείρισή του έχει ανατεθεί στην Εταιρία Ακινήτων Walter Adolph Immobilien και μέσω του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας διαβιβάζονται στο Ι.Κ.Υ. εκκαθαριστικοί λογαριασμοί εσόδων, καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά για την αποστολή του εμβάσματος.
Τα μισθώματα του ακινήτου κατατίθενται στο λογαριασμό όψεως της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας, τα οποία κατά το έτος 2014 (έως 2/9/2014) ανέρχονται στο ποσό των 30.066,88 € ποσό που αφορά το Δ΄ τρίμηνο του 2013. Σύμφωνα με την επιστολή της διαχειριστικής εταιρείας του ακινήτου του Βερολίνου από 17/01/2014 λόγω εργασιών κτιριακής αναβάθμισης θα παρακρατούνται τα έσοδα του ακινήτου για αυτό το σκοπό και ως εκ τούτου δεν προϋπολογίζονται για το έτος 2015.

ii. Το ακίνητο της Βιέννης, το οποίο ευρίσκεται στην οδό Gartengasse-6, ανήκει κατά 75% (120/160) στο Κληροδότημα. Το υπόλοιπο 25% (40/160) έχει κατανεμηθεί στα εξής μερίδια:
α) Μ. Χρυσοβέργη 18% (29/160), η διαχείριση του οποίου γίνεται από τον κ. Ruckenbauer, Επίτροπο Απόντων.
β) Rast & Rast DG 7% (11/160)
Το ακίνητο αποφέρει έσοδα από εκμίσθωσή του, η διαχείριση του οποίου έχει ανατεθεί στην Εταιρία Ακινήτων Weselsky.
Σύμφωνα, με την ενημέρωση της εταιρείας το ακίνητο είναι παλαιό και χρήζει επισκευών, ως εκ τούτου δεν έχουμε έσοδα από το συγκεκριμένο ακίνητο μέσα στο έτος 2014 και δεν προϋπολογίζουμε ανάλογα έσοδα για το 2015.

Τα μισθώματα των ανωτέρω ακινήτων του κληροδοτήματος έχει ορισθεί να κατατίθενται στο λογαριασμό όψεως 040/485864-67 της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας.
Επίσης, στην ίδια τράπεζα τηρείται και ο λογαριασμός 040/532701-63 προθεσμιακής κατάθεσης.

iii. Tο Κληροδότημα, επίσης, έχει χαρτοφυλάκιο α) 237 μετοχές Ε.Τ.Ε. και β) 1.046 μετοχές Τράπεζας Ελλάδος.
Ακολουθούν ειδικότερες επεξηγήσεις για κωδικούς αριθμούς (Κ.Α.) εσόδων ή εξόδων, που κατά την κρίση της Υπηρεσίας, είναι απαραίτητες και δεν αναλύονται στους ενσωματωμένους πίνακες του προϋπολογισμού.
Ε Σ Ο Δ Α

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
Κ.Α. 3511: Πρόκειται για τόκους καταθέσεων των τραπεζικών λογαριασμών Ε.Τ.Ε., οι οποίοι εκτιμώνται ενδεικτικά σύμφωνα με τους τόκους του 2014.
Αναλυτικά:
3511.1 α) Λογαριασμού όψεως 040/48586467
3511.2 β) Προθεσμιακού λογαριασμού 040/532701-63
Κ.Α. 3523: Πρόκειται για μερίσματα χρεογράφων, τα οποία εκτιμώνται ενδεικτικά σύμφωνα με μερίσματα που προέκυψαν το έτος 2014.

Ε Ξ Ο Δ Α

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

• Υποτροφίες εν ενεργεία (παλαιοί υπότροφοι): 87.898,00€

Δαπάνες προγράμματος υποτροφιών (2012-2013)

2676: Εξωτερικού (41.500,00 €)
2 υπότροφοι εξωτερικού.

2675: Εσωτερικού (57.600,00 €)
8 υπότροφοι * 450€ * 12 μήνες = 43.200,00 €
8 υπότροφοι * 450€ * 4 μήνες = 14.400,00 € υπόλοιπο τεσσάρων μηνών του 2014

• ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ : 111.000,00 €

Η Διεύθυνση Υποτροφιών θα προτείνει στο ΔΣ του ΙΚΥ εντός του επόμενου διμήνου τη χορήγηση 6 θέσεων αναδρομικών υποτροφιών Εσωτερικού για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα και 3 θέσεων αναδρομικών υποτροφιών Εξωτερικού για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο εξωτερικό ακαδ. έτους 2014-15,

Ανάλυση:

2676: Εξωτερικού
Προϋπολογισμού 2015 : 70.500,00 €
3 υπότροφοι *1500,00 μηνιαίως* 15 μήνες (9ος2014-12ος2015)+3000,00 έξοδα μετάβασης

2675: Εσωτερικού
Προϋπολογισμού 2015 : 40.500,00 €
6 υπότροφοι *450,00 μηνιαίως* 15 μήνες (9ος2014-12ος2015).

ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Κ.Α. 0264,0268.1,0552.2,0552.3: Πρόκειται για αμοιβές και εργοδοτικές εισφορές εξεταστικών επιτροπών διαγωνισμών.
Κ.Α.0411: Πρόκειται για πιθανές αμοιβές δικηγόρων (νομική υποστήριξη για τη διαχείριση του κληροδοτήματος) και συμβολαιογράφου .
Κ.Α. 0412: Πρόκειται για πιθανές αμοιβές μηχανικών (μελέτη /αυτοψία προκειμένου για την εκτίμηση της κατάστασης και αξίας των ακινήτων) .
Κ.Α. 0417: Πρόκειται για έξοδα μετάφρασης αλληλογραφίας με Βερολίνο και Βιέννη.
Κ.Α. 0431: Πρόκειται για προμήθειες τραπέζης-τραπεζικά έξοδα και φύλακτρα τίτλων
Κ.Α. 0731.3,0732.1,0739.1: Πρόκειται για υπολογισμό πιθανών οδοιπορικών εξόδων, ημερήσιων αποζημιώσεων και άλλων εξόδων ταξιδιών αλλοδαπής έως 2 εκπροσώπων διοίκησης στο Βερολίνο και στη Βιέννη.
Κ.Α. 0771.1,0772.1,0779 : Πρόκειται για υπολογισμό πιθανών οδοιπορικών εξόδων δύο (2) ατόμων (καθηγητών – εξεταστών) από Περιφερειακό ΑΕΙ-ΤΕΙ στην Αθήνα για συμμετοχή τους σε εξεταστικές επιτροπές του νέου διαγωνισμού.
Κ.Α. 0781.1,0782.1,0789.1: Πρόκειται για υπολογισμό πιθανών οδοιπορικών εξόδων, ημερήσιων αποζημιώσεων και άλλων εξόδων ταξιδιών αλλοδαπής έως 2 εκπροσώπων στο Βερολίνο και στη Βιέννη.
Κ.Α. 0851.1: Πρόκειται για Δαπάνες δημοσίευσης προκηρύξεων υποτροφιών
Κ.Α. 0863: Πρόκειται για πιθανές δαπάνες συντήρησης κτηρίου Βιέννης που λόγω παλαιότητας εκτιμώνται σε 20.000,00 €.
Κ.Α.0899: Πρόκειται για πιθανά μη προβλέψιμα έξοδα εκτιμώμενα σε 4.000,00 €.

Αιτιολόγηση δαπανών: Οι παραπάνω δαπάνες για πιθανές μετακινήσεις εκπροσώπων της διοίκησης του Ι.Κ.Υ., όπως και οι υπόλοιπες δαπάνες που αναφέρονται στον προϋπολογισμό για μετακινήσεις και αμοιβές δικηγόρου στο εξωτερικό, καθώς και οι αμοιβές συμβολαιογράφου και μηχανικού εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του κληροδοτήματος, καθότι απαιτείται η πρόσληψη μιας πλήρης εικόνας της κατάστασης των ακινήτων αυτών, των οποίων η παλαιότητα αγγίζει τα 98 έτη για το ακίνητο του Βερολίνου και τα 132 έτη για το ακίνητο της Βιέννης. Η εργασία αυτή είναι πολύπλοκη και σύνθετη και συμπεριλαμβάνει μελέτη από ειδικούς, προκειμένου να επανεκτιμηθούν και να διασταυρωθούν οι αντικειμενικές αξίες, να ανακαινισθούν τα ακίνητα, να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την εναρμόνισή τους με τους κανονισμούς Energy Saving Ordinance EnEV 2009. Λόγω της αποστάσεως και των απρόβλεπτων καταστάσεων που πιθανόν να προκύψουν απαιτείται να προβλεφθούν στον προϋπολογισμό σχετικά έξοδα.

Παρατίθεται, συνημμένα, ο πίνακας προϋπολογισμού 2015 του κληροδοτήματος «Νικ. Δ. Χρυσοβέργη».

Μετάβαση στο περιεχόμενο