ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΝΙΚ. Δ. ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ»

Ο προϋπολογισμός του έτους 2016 βασίζεται στα έσοδα από την υπόλοιπη καταληφθείσα στο Ι.Κ.Υ. κληρονομιά του αποβιώσαντος το 1936 Νικολάου Χρυσοβέργη, η οποία αποτελείται (εκτός από ορισμένα μετρητά και τίτλους) από δύο ακίνητα, που βρίσκονται το ένα στο Βερολίνο (πρώην δυτικό) και το άλλο στη Βιέννη. Από τα κεφάλαια της κληρονομιάς το έτος 1956 το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών αγόρασε το επί της όδου Λυσικράτους 14 κτήριο (αξίας 867.900 δραχμές), στο οποίο στεγάζονταν οι υπηρεσίες του Ι.Κ.Υ. και σήμερα μέρος του αρχείου των υποτροφιών του Ι.Κ.Υ.
Το εν λόγω κτήριο έχει χαρακτηρισθεί διατηρητέο και η διαδικασία αποκατάστασης είναι σε εξέλιξη.
Επίσης το κληροδότημα έχει στην κυριότητα του τα παρακάτω ακίνητα:

i. Ένα ακίνητο στο Βερολίνο το οποίο ανήκει κατά 75% στο Κληροδότημα. Το κτήριο βρίσκεται στην οδό Kaiserdamm/Stulpnagelstr 2 και η διαχείρισή του έχει ανατεθεί στην Εταιρία Ακινήτων Walter Adolph Immobilien η οποία μέσω του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας διαβιβάζει στο Ι.Κ.Υ. εκκαθαριστικούς λογαριασμούς εσόδων-εξόδων , καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά για την αποστολή του εμβάσματος.
Τα μισθώματα του ακινήτου σύμφωνα με την επιστολή της διαχειριστικής εταιρείας του ακινήτου του Βερολίνου από 17/01/2014 λόγω εργασιών κτιριακής αναβάθμισης παρακρατούνται και το μοναδικό έσοδο του ακινήτου για τα έτη 2014-2015 είναι 104.637,00€ που κατατέθηκαν στο λογ/μό όψεως του κληροδοτήματος.
Παράλληλα ανατέθηκε στην υπηρεσία ακινήτων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος η εκπόνηση μελέτης εκτίμησης του ακινήτου λόγω της αίτησης του αναγκαστικού πλειστηριασμού από τον συνιδιοκτήτη. Με την από 8/09/2015 (συν.18η ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ αποφασίστηκε η πώληση του ανωτέρω ακινήτου έναντι του ποσού των 3.900.000,00 € (σύμφωνα με την προσφορά του συνιδιοκτήτη )και με την από 10/09/2015 (Αρ.Πρωτ.ΔΚΠ Β0013989/ΕΞ2015) εγκριτική απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, προϋπολογίζονται έσοδα, για το έτος 2016, από πώληση του ποσοστού συνιδιοκτησίας του Ι.Κ.Υ. 3.900.000,00 ευρώ.
ii. Ένα ακίνητο στη Βιέννης το οποίο ευρίσκεται στην οδό Gartengasse-6και ανήκει κατά 75% (120/160) στο Κληροδότημα. Το υπόλοιπο 25% (40/160) έχει κατανεμηθεί στα εξής μερίδια:
α) Μ. Χρυσοβέργη 18% (29/160), η διαχείριση του οποίου γίνεται από τον κ. Ruckenbauer, Επίτροπο Απόντων.
β) Rast & Rast DG 7% (11/160)
Το ακίνητο αποφέρει έσοδα από εκμίσθωσή του, η διαχείριση του οποίου έχει ανατεθεί στην Εταιρία Ακινήτων Weselsky.
Σύμφωνα ενημέρωση της εταιρείας το ακίνητο είναι παλαιό και χρήζει επισκευών, ως εκ τούτου εντός του έτους δεν υπάρχουν έσοδα από το συγκεκριμένο ακίνητο. Σημειώνεται ότι το εν λόγω ακίνητο πιθανώς να εκποιηθεί εντός του 2016.
iii. Tο Κληροδότημα, επίσης, έχει χαρτοφυλάκιο α) 1.046 μετοχές Τράπεζας Ελλάδος, β) 527 μετοχές Ε.Τ.Ε. WARRANTS και γ) 764 μετοχές Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Η συνολική αξία του χαρτοφυλακίου στις 2-9-2015 ανέρχεται στα 9.915,25 ευρώ.

Ακολουθούν ειδικότερες επεξηγήσεις για κωδικούς αριθμούς (Κ.Α.) εσόδων ή εξόδων, που κατά την κρίση της Υπηρεσίας, είναι απαραίτητες και δεν αναλύονται στους ενσωματωμένους πίνακες του προϋπολογισμού.
Ε Σ Ο Δ Α
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
Κ.Α. 3511: Πρόκειται για τόκους καταθέσεων των τραπεζικών λογαριασμών Ε.Τ.Ε., οι οποίοι εκτιμώνται ενδεικτικά σύμφωνα με τους τόκους του 2015.
Αναλυτικά:
3511.1 α) Λογαριασμού όψεως 040/48586467
3511.2 β) Προθεσμιακού λογαριασμού 040/532701-63
Κ.Α. 3523: Πρόκειται για μερίσματα χρεογράφων
K.A.6434: ‘Έσοδα εκποίησης περιουσίας από πώληση ακινήτων στο Βερολίνο και τη Βιέννη.
Ε Ξ Ο Δ Α

Από τα έσοδα της ανωτέρω πώλησης προβλέπεται ότι θα αγορασθεί νέο ακίνητο στην Ελλάδα (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του 4182/2013) αξίας 3.900.000,00€ πλέον φόρων, συμβολαιογραφικών και δικηγορικών εξόδων και εξόδων εγγραφής στο υποθηκοφυλακείο(εκτιμώμενο κόστος περίπου 300.000,00€).

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
Δαπάνες προγράμματος υποτροφιών (2012-2013): 23.200,00€
2676: Εξωτερικού 9.500,00 € (2 υπότροφοι).
2675: Εσωτερικού 13.700 € (8 υπότροφοι).
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2016-17 (σε στάδιο σχεδιασμού ) : συνολικού προϋπολογισμού :158.600,00 €
Πρόκειται για νέο Πρόγραμμα που προτείνεται και αφορά σε δύο (3) θέσεις εσωτερικού και δύο (2) θέσεις εξωτερικού για το οποίο, το 2016 υπολογίζεται να εκταμιευθούν 30.000,00€ .
Κ.Α. 0264,0268.1,0552.2,0552.3: Πρόκειται για αμοιβές και εργοδοτικές εισφορές εξεταστικών επιτροπών διαγωνισμών.
Κ.Α.0411: Πρόκειται για αμοιβές δικηγόρων και συμβολαιογράφων για την αγορά –πώληση των ακινήτων
Κ.Α. 0412: Πρόκειται για αμοιβές μηχανικών (μελέτη /αυτοψία προκειμένου για την εκτίμηση της κατάστασης και αξίας των ακινήτων) .
Κ.Α. 0417: Πρόκειται για έξοδα μετάφρασης αλληλογραφίας με Βερολίνο και Βιέννη.
Κ.Α. 0431: Πρόκειται για προμήθειες τραπέζης-τραπεζικά έξοδα και φύλακτρα τίτλων
Κ.Α. 0731.3,0732.1,0739.1: Πρόκειται για υπολογισμό οδοιπορικών εξόδων, ημερήσιων αποζημιώσεων και άλλων εξόδων ταξιδιών αλλοδαπής έως 2 εκπροσώπων διοίκησης στο Βερολίνο και στη Βιέννη.
Κ.Α. 0771.1,0772.1,0779 : Πρόκειται για υπολογισμό οδοιπορικών εξόδων δύο (2) ατόμων (καθηγητών – εξεταστών) από Περιφερειακό ΑΕΙ-ΤΕΙ στην Αθήνα για συμμετοχή τους σε εξεταστικές επιτροπές του νέου διαγωνισμού.
Κ.Α. 0781.1,0782.1,0789.1: Πρόκειται για υπολογισμό πιθανών οδοιπορικών εξόδων, ημερήσιων αποζημιώσεων και άλλων εξόδων ταξιδιών αλλοδαπής έως 2 εκπροσώπων στο Βερολίνο και στη Βιέννη.
Κ.Α. 0851.1: Πρόκειται για Δαπάνες δημοσίευσης προκηρύξεων υποτροφιών
Κ.Α. 0863: Πρόκειται για δαπάνες συντήρησης κτηρίου
Κ.Α.0899: Πρόκειται για απρόβλεπτες δαπάνες
Κ.Α.0911: Πρόκειται φόρους μεταβίβασης ,δικαιώματα στο υποθηκοφυλακείο και ΕΝΦΙΑ νέου ακινήτου
Παρατίθεται, συνημμένα, ο πίνακας προϋπολογισμού 2016 του κληροδοτήματος «Νικ. Δ. Χρυσοβέργη».
Αθήνα, 2/10/2015

Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης

Φώτιος Κ. Αθανασόπουλος

Μετάβαση στο περιεχόμενο