Διεθνικές Δραστηριότητες Συνεργασίας (TCAs)

Σε αυτό το σημείο μπορείτε να βρίσκετε όλες τις δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των Διεθνικών Δραστηριοτήτων Συνεργασίας (TransnationalCooperationActivities- TCAs).

Οι Διεθνικές Δραστηριότητες Συνεργασίας διοργανώνονται από τις Εθνικές Μονάδες των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Erasmus+ και στόχος τους είναι η βελτίωση της ποιότητας στη συνολική εφαρμογή του προγράμματος, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην αύξηση του αντίκτυπου του προγράμματος σε συστημικό επίπεδο.

Είδη Διεθνικών Δραστηριοτήτων Συνεργασίας:

  • Σεμινάρια Εξεύρεσης Εταίρων
  • Επισκέψεις Μελέτης
  • Θεματικά Σεμινάρια
  • Evidence – Based ανάλυση αποτελεσμάτων του Προγράμματος

Οι Διεθνικές Δραστηριότητες Συνεργασίας αφορούν στους τομείς της Εκπαίδευσης, της Κατάρτισης και της Νεολαίας και παρέχουν ένα βήμα για διάλογο σχετικά με θέματα ευρωπαϊκών και εθνικών προτεραιοτήτων που αποτελούν κοινό τόπο ενδιαφέροντος, συνεισφέροντας στην ανταλλαγή ιδεών και πρακτικών και στην προώθηση της ποιότητας της Εκπαίδευσης και των συστημάτων Κατάρτισης των συμμετεχουσών χωρών.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο email: tca@iky.gr

Δείτε παρακάτω τις Διεθνικές Δραστηριότητες Συνεργασίας για τις οποίες μπορείτε να αιτηθείτε:

Μετάβαση στο περιεχόμενο