Διεθνική Δραστηριότητα Συνεργασίας με θέμα «Κοινωνική Ένταξη με ενσωμάτωση αποτελεσμάτων από το πιλοτικό πρόγραμμα Θετικά Πρότυπα» στο Ναύπλιο

DSC_849s.jpg

Διεθνική Δραστηριότητα Συνεργασίας με θέμα “Social Inclusion Revisited: Role Modeling in Education” («Κοινωνική Ένταξη με ενσωμάτωση αποτελεσμάτων από το πιλοτικό πρόγραμμα Θετικά Πρότυπα») διοργάνωσε στις 9-12 Ιουνίου 2019 στο Ναύπλιο το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), η Ελληνική Εθνική Μονάδα Συντονισμού του προγράμματος Erasmus+ για τους τομείς της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης. Στόχος της Διεθνικής Δραστηριότητας (Transnational Cooperation Activities- TCA) ήταν η ανταλλαγή καλών πρακτικών σχετικά με την πρόληψη της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης μέσω της εκπαίδευσης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης.

Στη διήμερη συνάντηση συμμετείχαν 70 άτομα από 12 χώρες, όπως εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκπρόσωποι φορέων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Ανώτατης Εκπαίδευσης, Εκπαίδευσης Ενηλίκων και άλλων Οργανισμών που έχουν συμμετάσχει στο Πρόγραμμα Erasmus+, καθώς και στελέχη Εθνικών Μονάδων του εξωτερικού. Στη Διεθνική Δραστηριότητα προσκλήθηκαν επίσης ως εμπειρογνώμονες η Καθηγήτρια κα Αγγελική Γενά, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, Τμήμα Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ, η Καθηγήτρια κα Χρυσή Χατζηχρήστου, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, Τμήμα Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, ο Αν. Καθηγητής κ. Χρήστος Παρθένης, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, Τμήμα Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και η Καθηγήτρια κα Αναστασία Βλάχου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Ειδικής Αγωγής, οι οποίοι με τις παρουσιάσεις τους ανέδειξαν τις διαφορετικές συνιστώσες της κοινωνικής ενσωμάτωσης μέσω της εκπαίδευσης και έθεσαν το επιστημονικό υπόβαθρο για τις συζητήσεις που ακολούθησαν κατά τη διάρκεια των ομάδων εργασίας (workshops).

Κατά τη διάρκεια της Δ.Δ.Σ. παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές δράσεων πρόληψης της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης με ιδιαίτερη μνεία στο Πιλοτικό Πρόγραμμα ROLE MODELS (Θετικά Πρότυπα) που υλοποίησε η Εθνική Μονάδα κατά τα σχολικά έτη 2017-2019, στο πλαίσιο της ομώνυμης πρωτοβουλίας της Ε.Ε. Η Δρ. Λύντια Μίτιτς και η κ. Μαρία Παναγιωτάκη, υπεύθυνες συντονισμού των σχολείων που μετείχαν στο πρόγραμμα στις περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και της Κρήτης αντίστοιχα, περιέγραψαν τις δράσεις προετοιμασίας, τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στα σχολεία και τα ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα που ανέδειξαν το Πιλοτικό Πρόγραμμα σε καλή πρακτική πανευρωπαϊκά. Επιπλέον, η κ. Beatriz Tourón Toraddo, Συντονίστρια του τομέα Σχολικής Εκπαίδευσης και του τομέα Εκπαίδευσης Ενηλίκων της Ισπανικής Εθνικής Μονάδας Συντονισμού Erasmus+ (SEPIE) αναφέρθηκε στην υλοποίηση της αντίστοιχης πρωτοβουλίας στην Ισπανία.

Στη συνέχεια, η Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Ιδρύματος Ωνάση, κ. Χριστίνα Παναγιωτάκου επικεντρώθηκε σε δύο προγράμματα κοινωνικής ενσωμάτωσης παιδιών με αναπηρίες που υλοποίησε το Ίδρυμα. Το πρώτο αφορούσε στην εκπαίδευση του προσωπικού της Aegean σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ για την υποστήριξη παιδιών με αυτισμό που πρόκειται να ταξιδέψουν και το δεύτερο αφορούσε σε πρόγραμμα για παιδιά με κινητικές αναπηρίες, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Erasmus+. Ο κ. Δημήτρης Κατσαβός, Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Κουλούρας Βέροιας περιέγραψε από την πλευρά του με ποιον τρόπο η συμμετοχή του σχολείου του στο Πρόγραμμα Erasmus+ συνέβαλε ουσιαστικά στην αλλαγή της κουλτούρας, συνδέοντας το σχολείο  με την τοπική κοινότητα και μειώνοντας στο ελάχιστο τη σχολική διαρροή των μαθητών του. Ακολούθησαν συζητήσεις σε ομάδες εργασίας και παρουσιάστηκαν τα συμπεράσματα της συνάντησης, η οποία έκλεισε με την προβολή βίντεο με μαρτυρίες συμμετεχόντων σε χρηματοδοτούμενες δράσεις του Προγράμματος Erasmus+.

Tα συμπεράσματα της διήμερης συνάντησης, όπως αποτυπώθηκαν μέσα από τις συζητήσεις στις ομάδες εργασίας είναι τα εξής:

  • Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές λόγω του οικονομικού και κοινωνικού υπόβαθρου στο οποίο ζουν (π.χ. ακραία φτώχια, χαμηλό μορφωτικό επίπεδο οικογένειας, προσδοκίες του κοινωνικού περίγυρου, αναπηρίες, μαθησιακές δυσκολίες, κ.ά.) αποτελούν παράγοντες πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης.
  • Η υποστήριξη των μαθητών που κινδυνεύουν να εγκαταλείψουν το σχολείο ή/και όσων το έχουν ήδη εγκαταλείψει, προϋποθέτει συνεχή και αποτελεσματική συνεργασία του σχολείου με τις κοινωνικές και ιατρικές υπηρεσίες, με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, αλλά και με την ευρύτερη τοπική κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων και των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης.
  • Τα προληπτικά μέτρα θα πρέπει να περιλαμβάνουν όλους τους μαθητές και όχι μόνο όσους κινδυνεύουν με σχολική διαρροή, για να αποφεύγεται ο στιγματισμός τους.
  • Μεταξύ των παραγόντων που δρουν θετικά στην πρόληψη της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης είναι: η συμμετοχή του σχολείου στο Πρόγραμμα Erasmus+, η ευελιξία του εκπαιδευτικού συστήματος ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του κάθε μαθητή, η ανοιχτή κουλτούρα του σχολείου, η συνεχιζόμενη επιμόρφωση και ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών, o αποτελεσματικός έλεγχος της ελλιπούς φοίτησης σε πρώιμο στάδιο, η λήψη μέτρων από τους Δήμους για την επανένταξη των μαθητών στο σχολείο μέσω επιπλέον απογευματινών-θερινών δραστηριοτήτων.
  • Παρεμβάσεις στο σχολείο, όπως αυτές που συνδέονται με την πρωτοβουλία ROLE MODELS μπορούν να συμβάλουν στην πρόληψη της σχολικής διαρροής, μέσα από την επαφή των μαθητών με άτομα- θετικά πρότυπα από την κοινότητά τους που κατάφεραν να παραμείνουν και να ολοκληρώσουν την εκπαίδευση, παρόλες τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν, ενισχύοντας την ψυχική ανθεκτικότητα και την ενσυναίσθηση των μαθητών.
  • Ως καλές πρακτικές αντιμετώπισης της εγκατάλειψης των Πανεπιστημιακών σπουδών αναφέρθηκαν ειδικά προγράμματα υποτροφιών για φοιτητές-πρόσφυγες, Οδηγοί ένταξης φοιτητών–προσφύγων που έχουν δημιουργηθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+, καθώς και η συμβουλευτική ομηλίκων, ως μία από τις δράσεις του Πιλοτικού Προγράμματος ROLE MODELS.

Περισσότερα για το πως μπορείτε να συμμετέχετε σε Διεθνικές Δραστηριότητες Συνεργασίας μπορείτε να δείτε εδώ

Έκθεση εικόνων

Μετάβαση στο περιεχόμενο