Ανώτατη Εκπαίδευση KA2

 1. Στρατηγικές Συμπράξεις

Οι Στρατηγικές Συμπράξεις με στόχο τον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης είναι Διεθνικά σχέδια στα οποία μετέχουν κατ’ελάχιστον 3 οργανισμοί από τρεις διαφορετικές συμμετέχουσες στο Πρόγραμμα χώρες και επιτρέπουν τη συνεργασία μεταξύ των ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης και άλλων φορέων. Στην περίπτωση των Στρατηγικών Συμπράξεων που απευθύνονται σε περισσότερους από έναν τομέα εκπαίδευσης και κατάρτισης, οι αιτούντες πρέπει να ορίζουν τον τομέα, στον οποίο επικεντρώνεται το σχέδιο, για το οποίο επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση. H διάρκεια των Στρατηγικών Συμπράξεων είναι 2 ή 3 έτη και η ανώτατη επιλέξιμη χρηματοδότηση είναι 300.000 ή 450.000 €, αντίστοιχα.

Τα σχέδια Στρατηγικών Συμπράξεων με στόχο την Ανώτατη Εκπαίδευση θα πρέπει να εντάσσονται στην ευρύτερη στρατηγική των Ιδρυμάτων με στόχο την επίτευξη των στόχων της Ατζέντας Eκσυγχρονισμού για την Ανώτατη Εκπαίδευση και την ενίσχυση της συμβολής των ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης στην περιφερειακή ανάπτυξη. Συγκεκριμένα, στόχος για το 2020 όσον αφορά στην Ανώτατη Εκπαίδευση είναι η ενίσχυση του ρόλου των ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης στην οικονομική ανάπτυξη και η συμβολή τους στη μείωση της ανεργίας. Αυτή αναμένεται να επιτευχθεί μέσω της σύνδεσης της Ανώτατης Εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και μέσω της αύξησης της κινητικότητας φοιτητών και προσωπικού.

Επιδιωκόμενο αποτέλεσμα των Στρατηγικών Συμπράξεων με στόχο τον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης είναι η βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης έτσι, ώστε αφενός τα Προγράμματα Σπουδών να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των φοιτητών και της αγοράς εργασίας και αφετέρου να εγκαθιδρυθεί στενότερη συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων, επιχειρήσεων και ερευνητικών κέντρων.

Δείτε εδώ εκδόσεις της ΕΜΣ για τη Βασική Δράση 2/ Στρατηγικές
Συμπράξεις

ka2 erasmusplus

2.Συμμαχίες Γνώσεις

Οι Συμμαχίες Γνώσης (Knowledge Alliances) είναι εταιρικές σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων και του ακαδημαϊκού χώρου, με σκοπό την ενίσχυση της καινοτομίας και επιχειρηματικού πνεύματος. Ζητούμενο είναι αμφίδρομη ανταλλαγή και συν-δημιουργία νέας γνώσης μεταξύ ιδρυμάτων, επιχειρήσεων, η διαθεματική προσέγγιση της μάθησης και της διδασκαλίας, καθώς και η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας & των επιχειρηματικών δεξιοτήτων. Τα σχέδια Συμμαχιών Γνώσης πρέπει να είναι συναφή με τις πολιτικές προτεραιότητες που τίθενται σε επίπεδο Ε.Ε., όπως αναφέρονται στην Εκπαίδευση & Κατάρτιση 2020 και ειδικότερα στην Ατζέντα εκσυγχρονισμού των Συστημάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (2011). Πρόκειται για κεντρική δράση, την ευθύνη διαχείρισης της οποίας έχει ο EACEA.

Eπιλέξιμες δραστηριότητες:

  • Ενίσχυση της καινοτομίας στον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, στις επιχειρήσεις και στο ευρύτερο κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον
  • Ανάπτυξη επιχειρηματικού πνεύματος και δεξιοτήτων
  • Ενίσχυση ανταλλαγής γνώσης μεταξύ ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης και Επιχειρήσεων

Η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά στoν EACEA.

Επιλέξιμοι οργανισμοί:

Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα, Δημόσιοι φορείς, οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στους τομείς της εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, ενδιάμεσος φορέας ή ένωση που αντιπροσωπεύει οργανισμούς εκπαίδευσης, κατάρτισης, νεολαίας, επιχειρήσεων, οργανισμός πιστοποίησης & αναγνώρισης προσόντων. Τα ιδρύματα Ανώτατης Εκπ/σης πρέπει να έχουν Χάρτη ERASMUS+ (ΕCHE).
Ελάχιστος αριθμός εταίρων:

  • Τουλάχιστον 6 οργανισμοί από 3 διαφορετικές χώρες του Προγράμματος
  • Τουλάχιστον 2 ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης και 2 επιχειρήσεις
  • Κεντρική Διαχείριση: EACEA

Βάση: 70/100 (τουλάχιστον 13 μονάδες για τις κατηγορίες «συνάφεια» και «ποιότητα σχεδιασμού», 16 μονάδες στην κατηγορία «ποιότητα εταιρικής σχέσης», 11 μονάδες για την κατηγορία «αντίκτυπος και διάδοση»

Διάρκεια: 2 ή 3 έτη, Ανώτατη Συνολική χρηματοδότηση: 700.000 (για 2 έτη)- 1.000.000 ευρώ (για 3 έτη)

Eκτός από τους Βασικούς εταίρους, μπορούν να λάβουν μέρος και συνεργαζόμενοι εταίροι (προαιρετικό, δεν λαμβάνουν χρηματοδότηση)

Οι δραστηριότητες κινητικότητας είναι προαιρετικές & επιλέξιμες μόνο εάν δρουν συμπληρωματικά, υποστηρίζοντας τις λοιπές δραστηριότητες

3. Σχέδια Ανάπτυξης Ικανοτήτων

Τα Σχέδια Ανάπτυξης Ικανοτήτων στον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης (Capacity Building) στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό, την προσβασιμότητα και τη διεθνοποίηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης στις χώρες Εταίρους.

Τα Σχέδια αυτά εντάσσονται στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής της Ε.Ε. και χρηματοδοτούνται από τα κάτωθι χρηματοδοτικά εργαλεία εξωτερικών σχέσεων:

1. European neighborhood instrument (ENI)

2. Development cooperation Instrument (DCI)

3. Instrument for Pre-accession Assistance (IPA)

Στο πλαίσιο της δράσης αυτής χρηματοδοτούνται δύο ειδών Σχέδια:

1. Κοινά Σχέδια

2. Διαρθρωτικά Σχέδια

1. Κοινά Σχέδια: Στόχος των Σχεδίων είναι η δημιουργία άμεσου οφέλους στους οργανισμούς/οργανώσεις των χωρών Εταίρων που συμμετέχουν στο Σχέδιο. Επικεντρώνονται κυρίως σε 3 διαφορετικά είδη δραστηριοτήτων:

I. Ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών

II. Εκσυγχρονισμός της διακυβέρνησης, διαχείρισης και λειτουργίας των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης

III. Ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης και του ευρύτερου οικονομικού και κοινωνικού περίγυρου

2. Διαρθρωτικά Σχέδια: Αντίκτυπος στα συστήματα Ανώτατης Εκπαίδευσης καθώς και η προώθηση των μεταρρυθμίσεων σε εθνικό και/ή περιφερειακό επίπεδο στις συμμετέχουσες χώρες Εταίρους. Τα Σχέδια επικεντρώνονται κυρίως σε δύο είδη δραστηριοτήτων:

I. Εκσυγχρονισμός πολιτικών, διακυβέρνησης και διαχείρισης των συστημάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης

II. Ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ συστημάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης με τον ευρύτερο οικονομικό και κοινωνικό περίγυρο

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δράση αυτή, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή συμβουλευτείτε τον Οδηγό του προγράμματος Erasmus+

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Erasmus+

Μετάβαση στο περιεχόμενο