Εκπαίδευση Ενηλίκων KA1

Η Δράση κινητικότητας προσωπικού εκπαίδευσης ενηλίκων προσφέρει την ευκαιρία στο προσωπικό φορέων εκπαίδευσης ενηλίκων να βελτιώσει τις βασικές ικανότητες και δεξιότητές του μέσα από δραστηριότητες διακρατικής κινητικότητας. Οι δραστηριότητες αυτές σκοπό έχουν την βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και της μάθησης κάθε τύπου και την συσχέτισή τους με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και της κοινωνίας εν γένει. Οι συμμετέχοντες μέσω των δραστηριοτήτων που προσφέρουν τα σχέδια μαθησιακής κινητικότητας έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν διδασκαλία ή κατάρτιση σε φορέα εταίρο στο εξωτερικό, να συμμετέχουν σε δομημένους κύκλους μαθημάτων καθώς επίσης να υλοποιήσουν επιτόπια παρακολούθηση εργασίας για ένα χρονικό διάστημα στο εξωτερικό σε φορέα που δραστηριοποιείται στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Το πρόγραμμα Erasmus+ υποστηρίζει τη μαθησιακή κινητικότητα του προσωπικού που:
• εντάσσεται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Ανάπτυξης των φορέων αποστολής (με στόχο τον εκσυγχρονισμό και τη διεθνοποίηση της αποστολής του),
• ανταποκρίνεται σε σαφώς καθορισμένες ανάγκες ανάπτυξης του προσωπικού
• συνοδεύεται από κατάλληλα μέτρα επιλογής, προετοιμασίας και δραστηριοτήτων μετά τη λήξη της κινητικότητας,
• διασφαλίζει τη δέουσα αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων του συμμετέχοντος προσωπικού καθώς και τη διάδοση και ευρεία χρήση των μαθησιακών αποτελεσμάτων εντός του φορέα.

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων στα σχέδια κινητικότητας προσωπικού εκπαίδευσης ενηλίκων έχουν μόνο φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων καθώς και συντονιστές εθνικών κοινοπραξιών για την εκπαίδευση ενηλίκων που βρίσκονται σε χώρα του προγράμματος και αποστέλλουν προσωπικό στο εξωτερικό. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, ενώ η καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους ορίζεται σε ετήσια βάση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ανακοινώνεται στον Οδηγό για τους αιτούντες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης μπορείτε να συμβουλευτείτε τον Οδηγό για την ορθή υποβολή των αιτήσεων. Φυσικά πρόσωπα δεν έχουν δικαίωμα άμεσης υποβολής αιτήσεως για επιχορήγηση.

Δείτε τον Κατάλογο των εγκεκριμένων σχεδίων Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΚΑ1 2014   8e013a4c5d0a4c61a59bde31f07252d3 XL


Γενικότερες Πληροφορίες:

Αριθμός Αιτούντων φορέων: Κατά την υποβολή αίτησης επιχορήγησης μόνο ο φορέας αποστολής πρέπει να προσδιορίζεται. Εντούτοις, στην περίπτωση παρουσίασης σχεδίων εθνικής κοινοπραξίας για την εκπαίδευση ενηλίκων, όλα τα μέλη της κοινοπραξίας πρέπει να προέρχονται από την ίδια χώρα του προγράμματος και πρέπει να προσδιορίζονται κατά την υποβολή αίτησης για επιχορήγηση. Η κοινοπραξία πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον τρεις φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων.

Κατά το στάδιο της υλοποίησης του σχεδίου κινητικότητας, πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον δύο φορείς (ένας τουλάχιστον φορέας αποστολής και υποδοχής αντίστοιχα) από διαφορετικές χώρες του προγράμματος.

Διάρκεια Σχεδίου: Από 1 μέχρι 2 χρόνια. Ο αιτών καλείται να επιλέξει τη διάρκεια του σχεδίου κατά την υποβολή της αίτησης, σε συνάρτηση με τον στόχο και το είδος των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

Διάρκεια Δραστηριότητας: Από 2 ημέρες μέχρι 2 μήνες, εξαιρουμένου του χρόνου ταξιδιού

Επιλέξιμες Δραστηριότητες: Ένα σχέδιο κινητικότητας στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων πρέπει να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες από τις ακόλουθες δραστηριότητες:

  • Ανάθεση καθηκόντων διδασκαλίας/κατάρτισης,
  • Κατάρτιση προσωπικού

 

{module 467}

 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο