Εκπαίδευση Ενηλίκων KA2

 

Οι Στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων αφορούν στην ανάπτυξη και ενίσχυση διακρατικών συνεργασιών μεταξύ οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα εκπαίδευσης ενηλίκων ή άλλον κοινωνικοοικονομικό τομέα προκειμένου να αποφέρουν θετικά και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα για τους συμμετέχοντες φορείς, τα συστήματα πολιτικής στα οποία υπάγονται τέτοιου είδους δράσεις, καθώς επίσης και τα άτομα που συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στις οργανωμένες δραστηριότητες.

Η εν λόγω Βασική Δράση αναμένεται να οδηγήσει στην ανάπτυξη, μεταφορά ή/και υλοποίηση καινοτόμων πρακτικών σε οργανωτικό, τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Δείτε εδώ εκδόσεις της ΕΜΣ για τη Βασική Δράση 2/ Στρατηγικές Συμπράξεις

Μετάβαση στο περιεχόμενο