Ευρωπαϊκές Ηλεκτρονικές Πλατφόρμες και Δίκτυα

Περιηγηθείτε στις Ευρωπαϊκές Ηλεκτρονικές Πλατφόρμες και αξιοποιήστε τις διαθέσιμες πληροφορίες, δίκτυα, εργαλεία, βέλτιστες πρακτικές από όλη την Ευρώπη!

Πλατφόρμα Αποτελεσμάτων Σχεδίων Erasmus+/Erasmus+ Project Results Platform

Link: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

 

ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

School Education Gateway-Η Διαδικτυακή Πλατφόρμα της Ευρώπης για τη Σχολική Εκπαίδευση

Links: http://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm (EN)

             https://www.schooleducationgateway.eu/el/pub/index.htm (GR)

 

eTwinningH Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης

Links: https://www.etwinning.net/en/pub/index.htm (EN)

            https://www.etwinning.net/el/pub/index.htm (GR)

 

ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Online Learning Agreement / Erasmus+ Mobile App / Erasmus Intern Traineeship Portal

Links:

Online Learning Agreement: https://www.learning-agreement.eu/start/about.php

Erasmus+ Mobile App: https://erasmusapp.eu/

Erasmus Intern: https://erasmusintern.org/

Δίκτυο «Erasmus without Paper»: https://www.erasmuswithoutpaper.eu/

Δίκτυο Φοιτητών Erasmus/Erasmus Student Network

Links: https://esn.org/ (EN)

             https://esngreece.gr/ (GR)

ΤΟΜΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ &

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

 

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα για την Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ευρώπη – EPALE

Links: https://epale.ec.europa.eu/en (EN)

            https://epale.ec.europa.eu/el (GR)

           Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης της EPALE: www.iky.gr/epale

ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ &

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

 

 

 

Διαδικτυακή Γλωσσική Υποστήριξη/Online Linguistic Support – OLS

Links: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/online-linguistic-support_en

OLS for Refugees: https://erasmusplusols.eu/en/ols-for-refugees/

ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

 

Δίκτυο ReferΝet

Link: https://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/networks/refernet

Δίκτυο Εθνικών Ομάδων Εμπειρογνωμόνων ECVET

Links: http://www.ecvet-secretariat.eu (EN)

           https://www.iky.gr/el/ecvet-network (GR)

Κέντρο SALTO για τους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης/SALTOEducation and Training

Link: https://salto-et.net/ (EN)

Τομέας Νεολαίας

Δίκτυο Eurodesk

Links: https://eurodesk.eu/ (EN)

            http://erasmusplusyouth.gr/eurodesk/ (GR)

Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας/European Youth Portal

Links: https://europa.eu/youth/EU_en (EN)

            https://europa.eu/youth/EU_el (GR)

 

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης/European Solidarity Corps

Links: https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps_en (EN)

           https://europa.eu/youth/solidarity_el (GR)

 

Δίκτυο Κέντρων SALTO για τη νεολαία/SALTO-Youth

Link: https://www.salto-youth.net/ (ΕΝ)

Οριζόντιες Ευρωπαϊκές Ηλεκτρονικές Πλατφόρμες και Δίκτυα

 

Δίκτυο ΕΥΡΥΔΙΚΗ – Eurydice

Links: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/ (EN)

            https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/greece_el (GR)

Δίκτυο ομιλητών που ειδικεύονται σε θέματα ΕΕ/Team Europe

Link: https://ec.europa.eu/greece/tags/hellas_el (GR)

 

Δίκτυο Εθνικών Κέντρων Europass

Links: http://europass.cedefop.europa.eu/el/about/national-europass-centres (GR)

             http://europass.eoppep.gr/index.php/el/ (GR)

 

Δίκτυο Euroguidance

Links: http://euroguidance.eu/ (EN)

https://www.eoppep.gr/index.php/el/work-guidance-and-consulting/eoppep-syep/euroguidance-national-centre (GR)

 

Δίκτυο EURES

Links:https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=faq&lang=en&catId=2547&parentCategory=2547 (EN)

http://www.oaed.gr/ergasia-sten-europe-eures- (GR)

 

Δίκτυο Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct

Link:

https://ec.europa.eu/greece/news/20180102_europe_direct_2018-2020_el (GR)

 

Δίκτυο Κέντρων Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης

Link: https://ec.europa.eu/greece/services/contact-points_el (GR)

Αξιοποιείτε και άλλες Ευρωπαϊκές Ηλεκτρονικές Πλατφόρμες και Δίκτυα; Στείλτε μας τις προτάσεις σας στο social@iky.gr  για να τα προβάλουμε!

Μετάβαση στο περιεχόμενο