16949                                      

                                Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει μια (1) υποτροφία με επιλογή, σε αριστεύσαντες πτυχιούχους ιατρικών σχολών, για μεταπτυχιακές σπουδές ή εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ή κλινική έρευνα στο εξωτερικό, με έναρξη από το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Λεωνίδας Νικολαΐδης» ως ακολούθως:

Επίπεδο

Θέσεις

Έναρξη σπουδών/έρευνας

Διάρκεια υποτροφίας

Μεταπτυχιακές Σπουδές (master)

Μία (1)

01/09/2023

Έως 24 διαδοχικούς μήνες

Διδακτορική διατριβή ή Κλινική έρευνα

01/09/2023 – 30/11/2023

Έως 36 διαδοχικούς μήνες

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πτυχιούχοι Ιατρικής με βαθμό πτυχίου «Άριστα» οι οποίοι πληρούν σωρευτικά τις γενικές προϋποθέσεις της προκήρυξης. Κριτήρια επιλεξιμότητας αποτελούν τόσο ο βαθμός βασικού πτυχίου όσο και η οικονομική αδυναμία του υποψηφίου.

H προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 28/8 /2023.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, καθώς και η αίτηση υποψηφιότητας διατίθενται στο  διαδικτυακό τόπο του ΙΚΥ www.iky.gr

Πληροφορίες παρέχονται  στην ηλεκτρονική διεύθυνση diagwnismoi@iky.gr

                                                    

                                                                                                                            

                                                                Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ

                                                                                          Μιχαήλ Κουτσιλιέρης

                                                                 Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.

Μετάβαση στο περιεχόμενο