Μελέτες Αντικτύπου του προγράμματος Erasmus+ 2014-2020

 

Οι Μελέτες Αντικτύπου αποτελούν ένα σημαντικό πεδίο δραστηριότητας της Εθνικής Μονάδας Erasmus+/ΙΚΥ όπου μελετώνται συστηματικά η εφαρμογή και ο αντίκτυπος των επιμέρους δράσεων του προγράμματος Erasmus+. Τα πορίσματα των Μελετών αποτυπώνουν μια εικόνα της λειτουργίας του προγράμματος Erasmus+, καθώς και προβάλλουν τις εμπειρίες των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα και αναδεικνύουν τον αντίκτυπο σε επίπεδο ατόμων, φορέων και τομέων σε εθνικό επίπεδο. Απώτερος στόχος είναι η ενδυνάμωση των θετικών στοιχείων του Προγράμματος, η αντιμετώπιση των προκλήσεων που αναδεικνύονται όπου αυτό είναι εφικτό καθώς και η αξιοποίησή τους για την αναβάθμιση των τομέων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Με αφετηρία την ενδιάμεση μελέτη αντικτύπου του προγράμματος Erasmus+, η οποία τροφοδότησε με δεδομένα τη μελέτη που διαμόρφωσε Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ευρωπαϊκό επίπεδο: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2018:50:FIN, η Εθνική Μονάδα Erasmus+/ΙΚΥ υλοποίησε τις παρακάτω μελέτες:

  1. Αποτίμηση του Αντικτύπου των Σχεδίων Κινητικότητας Erasmus+ του τομέα Εκπαίδευσης Ενηλίκων για τη χρονική περίοδο 2014-2018.
  2. Αποτίμηση του Αντικτύπου Σχεδίων Κινητικότητας Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης για τη χρονική περίοδο 2014-2017.
  3. Αποτίμηση των Σχεδίων Κινητικότητας Erasmus+ του τομέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης  για τη χρονική περίοδο 2014-2016.
  4. Αποτίμηση της επίδρασης των Σχολικών Συμπράξεων στο πλαίσιο του Προγράμματος Διά Βίου Μάθηση / Comenius (2007-2013).

Οι μελέτες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εθνικής Μονάδας Erasmus+/IKY:

https://www.iky.gr/el/erasmusplus-vivliothiki/itemlist/category/430-meletes-antiktypou

Οι μαρτυρίες των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα Erasmus+ 2014-2020 που καταγράφονται στις Μελέτες Αντικτύπου συμβάλλουν στον οραματισμό και την υλοποίηση της νέας ανανεωμένης προγραμματικής περιόδου του Προγράμματος Erasmus+ 2021-2027.

Μετάβαση στο περιεχόμενο