ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΙΚΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ –ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SIEMENS
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ SIEMENS

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟ Ι.Κ.Υ.
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014 -15

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών σε εφαρμογή των με αριθ. 2/737398/ΔΠΔΑ/22-9-2014 και με αριθμ 16227/B2/1-2-2016 Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων του Υπουργού, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 2527/Β/23-9-2014 και ΦΕΚ 310/Β/15-2-2016) ανακοινώνει τη συμπληρωματική προκήρυξη τριάντα μία (31) θέσεων με σκοπό την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15.
Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν σε τέσσερις (4) θεματικές περιοχές αιχμής και σε εξειδικεύσεις που ορίζονται στην οικεία προκήρυξη. Η κατανομή των θέσεων ανά πρόγραμμα και επιστημονικό τομέα γίνεται, ως ακολούθως:

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 7
ΥΓΕΙΑ 9
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 7
ΥΠΟΔΟΜΕΣ-ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 8

 

Σε περίπτωση κενών θέσεων σε έναν από τους ανωτέρω επιστημονικούς τομείς, οι θέσεις δύνανται να μεταφερθούν σε άλλον από τους προκηρυγμένους μετά από απόφαση της ολομέλειας της επιτροπής αξιολόγησης.

Οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής, η διάρκεια και οι οικονομικές παροχές περιλαμβάνονται στο πλήρες κείμενο της Προκήρυξης, που είναι αναρτημένο στη διαδικτυακή σελίδα του ΙΚΥ .

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 21η Μαρτίου 2016. Οι αιτήσεις αποστέλλονται αποκλειστικά ταχυδρομικά (συστημένη επιστολή) στα γραφεία του ΙΚΥ- Τμήμα Διαγωνισμών (Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234, Νέα Ιωνία).


Πληροφορίες για την:

• αξιολόγηση των υποψηφίων
Σταυρούλα Σωτηροπούλου, τηλ.: 210 3726395, sotiropoulou@iky.gr

Ματίνα Μπικάκη, τηλ: 2103726346, diagwnismoi@iky.gr

• παρακολούθηση φυσικού / οικονομικού αντικειμένου των υποτρόφων
Ειρήνη Σταμογιώργου (210 3726306, estamo@iky.gr)


 

Μετάβαση στο περιεχόμενο