Ανακοίνωση πίνακα μη επιλέξιμων αιτήσεων του προγράμματος Αριστείας ΙΚΥ-Siemens- Πρόγραμμα χρηματοδότησης Ερευνητικών Προγραμμάτων Αριστείας

Ανακοινώνεται ο πίνακας μη επιλέξιμων αιτήσεων, καθώς και ο πίνακας αιτήσεων με ένα μη επιλέξιμο μέλος, του προγράμματος χρηματοδότησης Ερευνητικών Προγραμμάτων Αριστείας ΙΚΥ-Siemens στο πλαίσιο της προκήρυξης με αριθμ. ΑΔΑ: 793Ν4653ΠΣ-ΕΜΖ σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 10η /17-05-2016 Συνεδρία του Δ.Σ του Ι.Κ.Υ.

Η Αναπλ. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Υποτροφιών

Ελευθερία Καμενοπούλου

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο