Οδηγός Υλοποίησης Εγκεκριμένων σχεδίων ΚΑ2/ Στρατηγικές Συμπράξεις αποκλειστικά μεταξύ σχολείων που εγκρίθηκαν το 2015

«Νέα έκδοση του Οδηγού Υλοποίησης Εγκεκριμένων Σχεδίων ΚΑ2/Στρατηγικές Συμπράξεις αποκλειστικά μεταξύ σχολείων

Έχει προστεθεί η ενότητα 5.2.7. Κριτήρια αξιολόγησης τελικών εκθέσεων»

Μετάβαση στο περιεχόμενο