Προ-ανακοίνωση προγράμματος υποτροφιών Ελληνογαλλικής συνεργασίας ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

15.4.png

ΠΡΟ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών προγράμματος Ελληνογαλλικής συνεργασίας

Η προ-ανακοίνωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της έγκαιρης ενημέρωσης υποψηφίων του προγράμματος Ελληνογαλλικής συνεργασίας για χορήγηση υποτροφιών επιπέδου Master 2 ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.  Το Πρόγραμμα υλοποιείται και χρηματοδοτείται από κοινού από την Υπηρεσία Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας – Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας και το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Η πλήρης Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ και του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος, το προσεχές διάστημα.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής και στη συνέχεια να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποψηφιότητά τους.
Μεταξύ των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την υποβολή αίτησης στο ελληνογαλλικό πρόγραμμα υποτροφιών, οι υποψήφιοι θα πρέπει:
•    Να κατέχουν πτυχίο/δίπλωμα ελληνικού ΑΕΙ με βαθμό τουλάχιστον επτά (7,00/10) που αποκτήθηκε κατά το ακαδημαϊκό έτος δημοσίευσης της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων ή κατά τα δύο προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη.  Σε περίπτωση που είναι επί πτυχίω, θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό από την Γραμματεία της Σχολής ότι έχουν επιτύχει σε όλες τις εξετάσεις σε όλα τα απαιτούμενα μαθήματα και ότι έχουν εκπληρώσει όλες τις σπουδαστικές υποχρεώσεις για την απόκτηση πτυχίου με βαθμό τουλάχιστον επτά (7,00/10).  
•    Να έχουν γίνει αποδεκτοί ή να έχουν υποβάλει αίτηση εγγραφής σε πρόγραμμα Master 2 για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 σε Δημόσιο Ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Γαλλία.  Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία για τις αιτήσεις εγγραφής.

Η πλήρης πρόσκληση υποβολής αιτήσεων θα είναι σύντομα διαθέσιμη στους ιστοτόπους του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος (www.ifg.gr) και του IKY (www.iky.gr), κατόπιν επικύρωσης από τις αρμόδιες αρχές.

                                                                                                                                                Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών
                                                                                                                                                                     Μιχαήλ Κουτσιλιέρης
                                                                                                                                                          Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο