Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση: Εθνικές Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων για το Έτος 2013

Το Πρόγραμμα «Δια Βίου Μάθηση» είναι το πρόγραμμα κοινοτικής δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης, το οποίο αποσκοπεί στο να συμβάλλει μέσω της δια βίου μάθησης στην ανάδειξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως μιας κοινωνίας προηγμένης γνώσης, με αειφόρο οικονομική ανάπτυξη, περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή. Ειδικότερα, στοχεύει στην ενίσχυση των ανταλλαγών, της συνεργασίας και της κινητικότητας μεταξύ των ευρωπαϊκών ιδρυμάτων και συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης εντός της ΕΕ ώστε να αποτελέσουν παγκόσμιο σημείο ποιοτικής αναφοράς. Το πρόγραμμα θεσπίστηκε με την υπ’ αρ. 1720/2006/ΕΚ Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την περίοδο από 1/1/2007 έως 31/12/2013. Με την υπ’ αρ. 82023/ΙΑ/ΦΕΚ 1282/2-7-2008 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίστηκε ως Εθνική Μονάδα του Προγράμματος Δια Βίου Μάθηση το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.

Διαβάστε παρακάτω:

 

images122   Εθνική Πρόσκληση Grundtvig  

images122   Εθνική Πρόσκληση Leonardo Da Vinci  

images122   Εθνική Πρόσκληση Erasmus 

images122   Εθνική Πρόσκληση Comenius 

images122   Εθνική Πρόσκληση για τις Επισκέψεις Μελέτης

Μετάβαση στο περιεχόμενο