Βασική Δράση 3- Υποστήριξη μεταρρυθμίσεων πολιτικής

Η Βασική Δράση 3 υποστηρίζει τις μεταρρυθμίσεις της δημόσιας πολιτικής των Κρατών Μελών και προωθεί τη συνεργασία με τρίτες χώρες, συμπεριλαμβάνοντας την ανταλλαγή καλών πρακτικών. Η υποστήριξη αυτή περιλαμβάνει την εφαρμογή ευρωπαϊκών εργαλείων διαφάνειας, τη διεξαγωγή διασυνοριακών εθνικών μελετών και την υποστήριξη ειδικών προγραμμάτων δράσης, συμπεριλαμβανομένης και της διαδικασίας Μπολόνια, για την ανώτατη εκπαίδευση και της Κοπεγχάγης, για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Αποτελείται κυρίως από σχέδια που διαχειρίζεται ο Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Education Audiovisual and Culture Executive Agency), ενώ οι Εθνικές Μονάδες διαχειρίζονται το Δομημένο Διάλογο για τη Νεολαία (Youth Structured Dialogue).

Ο Δομημένος Διάλογος για τη Νεολαία περιλαμβάνει σχέδια τα οποία διευκολύνουν το διάλογο ανάμεσα σε υπεύθυνους σε θέματα χάραξης πολιτικής για τη νεολαία και σε νέους. Τα σχέδια αυτά αφορούν σε επιλεγμένες θεματικές ενότητες.

Παραδείγματα Σχεδίων:
• Συναντήσεις νέων σε εθνικό επίπεδο
• Διεθνικά σεμινάρια νέων

Πότε και πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση;

Οι οργανισμοί που επιθυμούν να ζητήσουν χρηματοδότηση μέσω του Erasmus+ σε σχέση με τη Βασική Δράση 3 μπορούν να απευθυνθούν, είτε στον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις κεντρικές δράσεις, είτε στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ για τις αποκεντρωμένες δράσεις.

Μετάβαση στο περιεχόμενο