1-11-2023 ΕΚΟ 2020-2021: Ανακοίνωση Ε΄ Προσωρινού Πίνακα Επιλεγέντων.

22405.png

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 Ε΄ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
«Πρόγραμμα ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (EKO) – ακαδημαϊκό έτος 2020-2021»
Ανακοινώνεται, σε συνέχεια της από 19.10.2023 (Συνεδρία 31η) απόφασης του Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ. ο Ε’ Προσωρινός Πίνακας Επιλεγέντων Υποψηφίων στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών Φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ) – ακαδημαϊκό έτος 2020-2021».

Ο ανωτέρω Προσωρινός Πίνακας αφορά στο αποτέλεσμα του ελέγχου επιλεξιμότητας των αιτήσεων με σειρά κατάταξης από 2.927 έως 2.931, σύμφωνα με τον Πίνακα Κατάταξης των Υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά Μοριοδότησης και έχει αναρτηθεί, ταξινομημένος βάσει του Αριθμού της ηλεκτρονικής αίτησης εκάστου/ης Υποψηφίου/ας, στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.iky.gr/el/upotrofies-gr/proptixiako-gr/ypotrofies-eko/eko-2020-2021

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλοι οι υποψήφιοι καλούνται:
α) Να αναζητήσουν την αίτησή τους στον από 23.03.2023 Πίνακα Κατάταξης.
β) Αν η αίτησή τους βρίσκεται σε σειρά κατάταξης από 2.927 έως 2.931, να αναζητήσουν και να εντοπίσουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους στον Ε΄ Προσωρινό Πίνακα Επιλεγέντων Υποψηφίων.
γ) Να ελέγξουν προσεκτικά ΟΛΑ τα στοιχεία που αφορούν στην αίτησή τους, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στα πεδία και στην πληροφορία που καταγράφεται στην αντίστοιχη στήλη: Φοίτηση Εντός/Εκτός του Τόπου Μόνιμης Κατοικίας και Στεγαστικό Επίδομα.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας επί των στοιχείων του ανωτέρω Πίνακα, οι υποψήφιοι/ιες φοιτητές/τριες έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση.

Ενστάσεις κατά του Ε’ Προσωρινού Πίνακα Επιλεγέντων Υποψηφίων δύνανται να ασκηθούν ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ, ήτοι έως και την Τετάρτη 08.11.2023 και υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας: https://ams.iky.gr

Οδηγίες για την υποβολή των ενστάσεων υπάρχουν στον ακόλουθο σύνδεσμο

Σημαντική Επισήμανση: Όσοι εκ των υποψηφίων των ανωτέρω πινάκων είχαν υποβάλει ένσταση κατά του Πίνακα Κατάταξης, όπως αυτός δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα μας την 23η.03.2023 με την υπ’ αρ. πρωτ.: 11868/23.03.2023 Ανακοίνωση και επιθυμούν να υποβάλουν νέα ένσταση κατά του Ε’ Προσωρινού Πίνακα, πριν ακολουθήσουν σχετικά τις ανωτέρω οδηγίες για την υποβολή της ένστασης, πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση proptyhiaka@iky.gr προκειμένου να τους δοθεί τεχνικά η δυνατότητα να καταθέσουν εκ νέου ένσταση.

Για τυχόν απορίες μπορείτε να:
α) καλέσετε στους ακόλουθους τηλεφωνικούς αριθμούς: 210 3726-357, -358,- 360, -371, -383, -397, -408 και 427 ή
β) αποστείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: proptyhiaka@iky.gr

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ

Μιχαήλ Κουτσιλιέρης
Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

 

 

 

ei1.png

Μετάβαση στο περιεχόμενο