01-02-2022| Ανακοίνωση προσωρινού πίνακα μη επιλέξιμων αιτήσεων Προγράμματος Ελληνοβρετανικής Συνεργασίας Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

EL.png

Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών βραχείας διάρκειας σε Έλληνες μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες και υποψήφιους διδάκτορες Ελληνικών Πανεπιστημίων με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο, στο πλαίσιο της συνεργασίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, με πόρους της Βρετανικής Πρεσβείας στην Αθήνα και φορείς υλοποίησης το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών και το British Council.        
Εκ νέου ανάρτηση του προσωρινού πίνακα μη επιλέξιμων αιτήσεων με προσθήκη της στήλης με τον αριθμό κατάθεσης της αίτησης
Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου επιλεξιμότητας των αιτήσεων που υπεβλήθησαν με καταληκτική ημερομηνία 21 Ιανουαρίου 2022 και ώρα Ελλάδος 23:00, στο πλαίσιο του προγράμματος χορήγησης υποτροφιών βραχείας διάρκειας σε Έλληνες μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες και υποψήφιους διδάκτορες Ελληνικών Πανεπιστημίων, σύμφωνα με την οικεία Πρόσκληση (ΑΔΑ: ΨΠ3Π46ΜΤΛΗ-Ρ6Ω), αποφασίζει την ανάρτηση του Προσωρινού Πίνακα Μη Επιλέξιμων Αιτήσεων (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ).  
Τυχόν ενστάσεις κατά του Προσωρινού Πίνακα Μη Επιλέξιμων Αιτήσεων, ασκούνται, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση-δημοσιοποίησή του, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου scholarships@britishcouncil.gr.  

                                                                                                                                                        Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΙΚΥ
                                                                                                                                                             Μιχαήλ Κουτσιλιέρης
                                                                                                                                                    Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

                                                                                                                                                         

Μετάβαση στο περιεχόμενο