28-11- 2022 Ανακοίνωση στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 29394/30-05-2022 (ΑΔΑ: 6ΝΓΙ46ΜΤΛΗ-ΤΞ1) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη πέντε (5) συμβάσεων μίσθωσης έργου

                                                                                                               ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 29394/30-05-2022 (ΑΔΑ: 6ΝΓΙ46ΜΤΛΗ-ΤΞ1) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη πέντε (5) συμβάσεων μίσθωσης έργου.

(απόφαση της 40ης/31-10-2022 Συν. του Δ.Σ. του ΙΚΥ)

Σε συνέχεια της εξέτασης των αντιρρήσεων επί του Πίνακα Κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά μοριοδότησης (απόφαση της 40ης/31-10-2022  Συν. του Δ.Σ. του ΙΚΥ) και καμίας υποβληθείσας ένστασης επί του 1ΟΥ Προσωρινού Πίνακα Μη Επιλέξιμων υποψηφίων, αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ, οι εξής συνημμένοι πίνακες:

α)  Οριστικός Πίνακας Κατάταξης, κατά φθίνουσα σειρά μοριοδότησης.

(Επισημαίνεται, ότι ο Πίνακας Κατάταξης παραμένει αμετάβλητος μετά την εξέταση των αντιρρήσεων),

β)  1ος Οριστικός Πίνακας Μη Επιλέξιμων υποψηφίων,

στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 29394/30-05-2022 (ΑΔΑ: 6ΝΓΙ46ΜΤΛΗ-ΤΞ1) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  για για τη σύναψη πέντε (5) συμβάσεων μίσθωσης έργου για την κάλυψη των αναγκών διοικητικής υποστήριξης της Πράξης «Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες/Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5131467 που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020».

Για την κάλυψη των πέντε (5) θέσεων, το ΙΚΥ καλεί τους είκοσι πέντε (25) πρώτους υποψήφιους του Πίνακα Κατάταξης προκειμένου να υποβάλουν – σε έντυπη μορφή έως και τις 5/12/2022, ημέρα Δευτέρα – την εκτυπωμένη αίτηση υπογεγραμμένη και συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση της επιλεξιμότητας καθώς και των μοριοδοτηθεισών ιδιοτήτων, όπως αναφέρονται στην αίτησή τους.

Μετάβαση στο περιεχόμενο