10.3.2023 Ανακοίνωση στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ.37805/10-10-2022 (ΑΔΑ: 6ΜΔΕ46ΜΤΛΗ-ΥΕ6) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη έξι (6) συμβάσεων μίσθωσης έργου για την κάλυψη των αναγκών υποστήριξης του ΙΚΥ.

11323

 

                                                                                                                                        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ.37805/10-10-2022 (ΑΔΑ: 6ΜΔΕ46ΜΤΛΗ-ΥΕ6) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη έξι (6) συμβάσεων μίσθωσης έργου για την κάλυψη των αναγκών υποστήριξης του ΙΚΥ με οικονομική επιβάρυνση από τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+.

(απόφαση της 7ης/9-3-2023 Συν. του Δ.Σ. του ΙΚΥ)

Ανακοινώνονται, στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ, οι εξής συνημμένοι πίνακες:

α) Προσωρινός Πίνακας Επιλέξιμων Υποψηφίων,

β) Προσωρινός Πίνακας Επιλαχόντων Υποψηφίων και

γ) Προσωρινός Πίνακας Μη Επιλέξιμων Υποψηφίων,

στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ.37805/10-10-2022 (ΑΔΑ: 6ΜΔΕ46ΜΤΛΗ-ΥΕ6) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη έξι (6) συμβάσεων μίσθωσης έργου για την κάλυψη των αναγκών υποστήριξης του ΙΚΥ με οικονομική επιβάρυνση από τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+.

Οι υποψήφιοι στους ανωτέρω Προσωρινούς Πίνακες δικαιούνται να ασκήσουν ένσταση ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών (σφραγίδα ταχυδρομείου),ήτοι έως την Πέμπτη 16/3/2023. Οι ενστάσεις (πλήρως αιτιολογημένες και τεκμηριωμένες) ασκούνται μόνο εντύπως (όχι μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και αποστέλλονται ταχυδρομικά στο ΙΚΥ με την ένδειξη «Ένσταση στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 37805/10-10-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος».

                                                                                                                                                                                                                      Αγγέλα Καποτοπούλου

αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοίκησης

και Οικονομικής Διαχείρισης

Μετάβαση στο περιεχόμενο