15-07-2022/Ανακοίνωση προσωρινού πίνακα επιλεγέντων και επιλαχόντων προγράμματος υποτροφιών Ελληνογαλλικής Συνεργασίας ακαδ. έτους 2022-2023

15.png

Υποτροφίες Ελληνογαλλικής Συνεργασίας για σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου Master 2 στην Γαλλία Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023
Ανακοίνωση προσωρινού πίνακα επιλεγέντων και επιλαχόντων υποψηφίων

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των επιλέξιμων αιτήσεων που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο του προγράμματος χορήγησης υποτροφιών Ελληνογαλλικής Συνεργασίας για πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών επίπεδου Master 2 στην Γαλλία, σύμφωνα με την οικεία Πρόσκληση (ΑΔΑ:ΩΖΕ546ΜΤΛΗ-Σ5Β), αποφασίζει την ανάρτηση του προσωρινού πίνακα επιλεγέντων και επιλαχόντων υποψηφίων   (Δείτε εδώ).
Τυχόν ενστάσεις, σύμφωνα με την οικεία πρόσκληση, κατά του προσωρινού πίνακα επιλεγέντων, ασκούνται, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση-δημοσιοποίησή του στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ και του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος.
                                                                    
Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΙΚΥ
Μιχαήλ Κουτσιλιέρης
Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο