20/7/2017 Ανακοινοποίηση στο ορθό – Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων της υπʼ αριθμ. πρωτ. 2321/10.03.2017 (ΑΔΑΜ: 17PROC005964889) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ. στην 27η Συνεδρίασή του στις 18 Ιουλίου 2017, ενέκρινε το υπ’ αριθμ. 2/18.07.2017 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης των ενστάσεων, που κατατέθηκαν επί του Προσωρινού Πίνακα Α΄, για την υπ’ αριθμ. 2321/10.03.2017 (ΑΔΑΜ: 17PROC005964889) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Με βάση το πρακτικό αυτό, αναρτάται ο Πίνακας Υποψηφιοτήτων Β΄ με φθίνουσα σειρά κατάταξης και καλούνται οι Υποψήφιοι σε συνέντευξη.

Μετάβαση στο περιεχόμενο