20-07-2022/ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟ 13/04/2022 ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ- ΕΚΟ 2019-2020

20.png

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟ 13/04/2022 ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της διαδικασίας εξέτασης  των υποβληθεισών ενστάσεων κατά των από 13/04/2022 πινάκων: α) κατάταξης, β) προσωρινού πίνακα επιλεγέντων υποψηφίων και γ) του από 14/04/2022 προσωρινού πίνακα μη επιλέξιμων υποψηφίων, στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (ΕΚΟ) – ακαδημαϊκού έτους 2019-2020», ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ (απόφαση 29ης/14.07.2022 Συνεδρίας) ενέκρινε τον Συμπληρωματικό Πίνακα εγκριθεισών/απορριφθεισών ενστάσεων κατά του από 13/04/2022 πίνακα κατάταξης και προσωρινού πίνακα επιλεγέντων υποψηφίων, ο οποίος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του IKY στον ακόλουθο σύνδεσμο

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ

Μιχαήλ Κουτσιλιέρης
Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής  Ε.Κ.Π.Α.

Μετάβαση στο περιεχόμενο