25/10/2019 |Ανακοίνωση κατανομής θέσεων-πινάκων μη επιλέξιμων και απορριφθεισών αιτήσεων- Postdoc, 2ος κύκλος

Post.jpg

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών/τριών »-2ος Κύκλος, σύμφωνα με την οικεία Πρόσκληση (ΑΔΑ: Ψ9Γ14653ΠΣ-6ΦΙ, Α.Π. 11047/ 22-05-2019), κατένειμε τις 601 θέσεις υποτροφιών στους επτά (7) Επιστημονικούς Κλάδους (Συν. ΔΣ 31η/24-10-2019), ως ακολούθως:

Post2.jpg

Επιπροσθέτως, κατά την ανωτέρω συνεδρία, κυρώθηκαν οι Πίνακες «Μη Επιλέξιμων Αιτήσεων» και «Απορριφθεισών Αιτήσεων», αντιστοίχως.

Τυχόν ενστάσεις, σύμφωνα με την οικεία πρόσκληση κατά του «Πίνακα Μη Επιλέξιμων Αιτήσεων», ασκούνται, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη ανάρτηση-δημοσιοποίησή του στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ, ήτοι έως την 4-11-2019.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ, για λόγους διαφάνειας, αποφάσισε τη δημοσίευση της συνολικής μοριοδότησης που έλαβε ο κάθε υποψήφιος του προγράμματος, κατόπιν αξιολόγησης. Βάσει της προαναφερθείσας συνολικής μοριοδότησης θα καταρτιστούν οι Πίνακες Επιλεγέντων και Επιλαχόντων υποψήφιων μετά την ολοκλήρωση υποβολής και εξέτασης τυχόν ενστάσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην οικεία Πρόσκληση.

                                                                                                                                                                            Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ
                                                                                                                                                                                                    Κυριάκος Αθανασίου

                                                                                                                                                                                              Ομότιμος Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.

Μετάβαση στο περιεχόμενο