25-8-2022 Ανακοίνωση στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 3327/18.3.2022 (ΑΔΑ: ΨΘΤ446ΜΤΛΗ-ΒΕΧ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη πέντε (5) συμβάσεων μίσθωσης έργου


ARIPR.png

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 3327/18.03.2022 (ΑΔΑ: ΨΘΤ446ΜΤΛΗ-ΒΕΧ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη για τη σύναψη πέντε (5) συμβάσεων μίσθωσης έργου.
(απόφαση της 34ης/24-08-2022  Συν. του Δ.Σ. του ΙΚΥ)

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ, οι εξής συνημμένοι πίνακες:

α) Οριστικός Πίνακας Κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά μοριοδότησης,
β) Οριστικός Πίνακας μη Επιλέξιμων Υποψηφίων,
γ) Οριστικός Πίνακας Επιλέξιμων/Επιλεγέντων Υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά μοριοδότησης,

στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 3327/18.03.2022 (ΑΔΑ: ΨΘΤ446ΜΤΛΗ-ΒΕΧ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  για τη σύναψη για τη σύναψη πέντε (5) συμβάσεων μίσθωσης έργου για την κάλυψη των αναγκών διοικητικής υποστήριξης της Πράξης «Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας –Υποδράση 2: Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ σε υποψήφιους διδάκτορες των ΑΕΙ της Ελλάδας με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5113934 που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020».

Μετάβαση στο περιεχόμενο