26-06-2023/ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ»

16949

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει μια (1) υποτροφία με επιλογή, σε αριστεύσαντες πτυχιούχους ιατρικών σχολών, για μεταπτυχιακές σπουδές ή εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ή κλινική έρευνα στο εξωτερικό, με έναρξη από το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Λεωνίδας Νικολαΐδης» ως ακολούθως:

Επίπεδο Θέσεις Έναρξη σπουδών/έρευνας Διάρκεια υποτροφίας
Μεταπτυχιακές Σπουδές (master) Μία (1) 01/09/2023 Έως 24 διαδοχικούς μήνες
Διδακτορική διατριβή ή Κλινική έρευνα 01/09/2023 – 30/11/2023 Έως 36 διαδοχικούς μήνες

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πτυχιούχοι Ιατρικής με βαθμό πτυχίου «Άριστα» οι οποίοι πληρούν σωρευτικά τις γενικές προϋποθέσεις της προκήρυξης. Κριτήρια επιλεξιμότητας αποτελούν τόσο ο βαθμός βασικού πτυχίου όσο και η οικονομική αδυναμία του υποψηφίου.

H προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 28/8 /2023.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, καθώς και η αίτηση υποψηφιότητας διατίθενται:

  • για μεταπτυχιακές σπουδές εδώ
  • για διδακτορική διατριβή εδώ
  • για κλινική έρευνα εδώ

Πληροφορίες παρέχονται  στην ηλεκτρονική διεύθυνση diagwnismoi@iky.gr

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ

Μιχαήλ Κουτσιλιέρης

Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.

Μετάβαση στο περιεχόμενο