27-5-2022/ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023

29313.png

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει έξι (6) υποτροφίες με επιλογή για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «ΝΙΚ. Δ. ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ» (Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023), οι οποίες κατανέμονται ως εξής και έχουν την αντιστοίχως αναφερόμενη διάρκεια :

XR.png

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με βαθμό τουλάχιστον Λίαν Καλώς οι οποίοι πληρούν σωρευτικά τις γενικές και ανά επίπεδο σπουδών προϋποθέσεις της προκήρυξης.
H προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 11 /7 /2022.
Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, καθώς και η αίτηση υποψηφιότητας διατίθενται στο  διαδικτυακό τόπο του  ΙΚΥ.
Πληροφορίες παρέχονται  στην ηλεκτρονική διεύθυνση diagwnismoi@iky.gr

                                                                                                                                                                                     Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ
                                                                                                                                                                                                      Μιχαήλ Κουτσιλιέρης
                                                                                                                                                                                        Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.

Μετάβαση στο περιεχόμενο