28/01/2019: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την τοποθέτηση Γενικού Διευθυντή

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την τοποθέτηση Γενικού Διευθυντή

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 2 § 3 Ν. 2158/1993 Εκσυγχρονισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και άλλες διατάξεις (Α΄ 109) και του άρθρου 2 § 3 Π.Δ. 321/1999 Οργανισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Α΄ 306) όπως αντικαταστάθηκε δυνάμει του άρθρου 24 Ν. 4452/2017 (Α΄ 17), προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο που πληροί τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων να υποβάλει υποψηφιότητα για τη θέση του Γενικού Διευθυντή.

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ ή ΕΠ των ΤΕΙ ή εκπαιδευτικοί λειτουργοί της Δημόσιας Εκπαίδευσης και διοικητικοί υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ των Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και του ΙΚΥ με τουλάχιστο δεκαπενταετή υπηρεσία και επαρκή γνώση μιας ξένης γλώσσας. Για την τοποθέτηση λαμβάνονται υπόψη η εμπειρία και μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών που συνδέονται με τις δραστηριότητες του ΙΚΥ.

Ο Γενικός Διευθυντής τοποθετείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων μετά από κρίση και πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ. Η θητεία του είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙKY για δύο ακόμα τριετίες. Πρόωρη λήξη της θητείας του Γενικού Διευθυντή επιτρέπεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ για λόγους ακαταλληλότητας ή αδυναμίας εκπλήρωσης των καθηκόντων του. Ο Γενικός Διευθυντής μετά τη λήξη της θητείας του επιστρέφει αυτοδικαίως στην οργανική θέση του, η οποία παραμένει κενή καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του.

Ο Γενικός Διευθυντής είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, προΐσταται των υπηρεσιών και του προσωπικού του ΙΚΥ, συντονίζει, ελέγχει και εποπτεύει το έργο τους, μετέχει χωρίς ψήφο στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεών του.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται στο ΙΚΥ (Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, Νέα Ιωνία, 1ος όροφος, Γραφείο Πρωτοκόλλου) ή αποστέλλονται με συστημένη επιστολή ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών, σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Υποψηφιότητα για τη θέση του Γενικού Διευθυντή» έως και την 18η Φεβρουαρίου 2019.

Οι αιτήσεις συνοδεύονται υποχρεωτικά από πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών του υποψηφίου και τίτλο από τον οποίο να προκύπτει η γνώση μίας ξένης γλώσσας. Οι υποψήφιοι δικαιούνται να υποβάλουν και κάθε άλλο έγγραφο που αφορά σε πρόσθετα προσόντα τους (μεταπτυχιακοί τίτλοι, βιογραφικό σημείωμα κλπ.).

Απορρίπτονται και δεν λαμβάνονται υπόψη αιτήσεις που υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα ή από πρόσωπα που δεν δικαιούνται να υποβάλουν υποψηφιότητα σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις του Ν. 2158/1993 ή δεν συνοδεύονται από τα ανωτέρω δύο υποχρεωτικά δικαιολογητικά (πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών και τίτλος από τον οποίο προκύπτει η επαρκής γνώση μίας ξένης γλώσσας).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το ΙΚΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση dioikisi@iky.gr για τυχόν διευκρινίσεις.  

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του ΙΚΥ και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

                                                                                                                               Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ.

                                                                                                                                                      Κυριάκος Αθανασίου
                                                                                                                                                      Ομ. Καθηγητής ΕΚΠΑ
                                                           

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Μετάβαση στο περιεχόμενο