28-02-2019: Για την «Επισκευή Διαμερίσματος 62 τ.μ. 6ου ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Αγ. Μελετίου 102-104 στην Αθήνα (Κληροδότημα Αλέξανδρου Χατζόπουλου).

Ανακοίνωση
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Για την «Επισκευή Διαμερίσματος 62 τ.μ. 6ουορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Αγ. Μελετίου 102-104 στην Αθήνα (Κληροδότημα Αλέξανδρου Χατζόπουλου)

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που διαχειρίζεται το Κληροδότημα «Αλέξανδρου Χατζόπουλου», θα προχωρήσει – σύμφωνα με τα υπ’ αριθμ. 55794/3992/17/02.01.2018 και 20161/1247/06.08.2018 έγγραφα της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής καθώς και την Απόφαση Δ.Σ. της συνεδρίασης  αριθμ. 47η/21.12.2018 –  στην επιλογή αναδόχου για την επισκευή διαμερίσματος επιφάνειας 62 τ.μ. που βρίσκεται στον 6ο όροφο πολυκατοικίας επί της οδού Αγίου Μελετίου 102-104 στην Αθήνα, το οποίο ανήκει στο εν λόγω κληροδότημα, βάσει των διατάξεων του άρθρου 58 § 3, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 45 § 4 και 6 του Ν. 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 185).

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν σφραγισμένο φάκελο προσφοράς στο Ι.Κ.Υ. (Εθνικής Αντιστάσεως 41, Τ.Κ. 14234 Ν. Ιωνία, 1οςόροφος) μέχρι την 20η Μαρτίου 2019 και ώρα 15:00, αναγράφοντας τα εξής: «Προσφορά για την υπ’ Α.Π. 3624/27-02-2019 Πρόσκληση – Επισκευή Διαμερίσματος 62 τ.μ. 6ου ορόφου επί της οδού Αγ. Μελετίου 102-104 στην Αθήνα (Κληροδότημα “Αλέξανδρου Χατζόπουλου”)».
Ο φάκελος υποβάλλεται ιδιοχείρως ή με συστημένη επιστολή ή μέσω επιχειρήσεων ταχυμεταφοράς (courier) και πρέπει να περιέχει τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
Επισημαίνεται ότι αποκλείεται από τη διαδικασία ο ενδιαφερόμενος που θα υποβάλει εκπρόθεσμη αίτηση προσφοράς ή δεν προσκομίσει οποιοδήποτε από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στον φάκελο της προσφοράς του.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν συμπληρωματικές πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τις αρμόδιες Υπαλλήλους του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών:
Ελευθερία Τσαούση τηλ. 210-3726305, Ευφροσύνη Παπασταματίου τηλ. 210-3726364 και Τριανταφυλλιά Χαλκιά τηλ.:210-3726352 και να επικοινωνούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση  periousia@iky.gr.
        
                                                                                                                                                                       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                                                                                                                                     Κυριάκος Β. Αθανασίου
                                                                                                                                                                   Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο